Documents

tłumaczenie nowe | Free Will | Metaphysical Theories

Description
Conversely, can agency be subindividual-the property of dividuals (Daniel 1984, p. 42; Marriott 1976; McElhinny 1998, p. 181), as when someone feels for within herself or himself? What does it mean to be an agent of someone else? Must agency be conscious, intentional, or effective? What does it mean for an act to be conscious, intentional, or effective? We might begin to answer some of these questions by considering, as Karp (1986) does, what distinguishes an actor from an agent. In Karp's
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Conversely, can agency be subindividual-the property of dividuals (Daniel 1984, p. 42; Marriott 1976;McElhinny 1998, p. 181), as when someone feels for within herself or himself? What does it mean to be anagent of someone else? Must agency be conscious, intentional, or effective? What does it mean for an act tobe conscious, intentional, or effective? We might begin to answer some of these questions by considering, asKarp (1986) does, what distinguishes an actor from an agent. In Karp's view, an actorr eferst o a personwhose action is rule-governedo r rule-oriented, whereasa n agent refers to a person engaged in the exercise of power in the sense of the ability to bringa boute ffects andt o (re)constitutet he world (Karp1 986, p. 137).Actor and agent should be considered two different aspects of the same person, according to Karp, or twodifferent perspectives on the actions of any given individual. Ortner (2001) proposes differentiating amongvarious types of agency, such as agency of power and agency of intention, though she is careful to notethat any such distinction is purely heuristic because types of agency are often inseparable in practice. Somescholars, such as Wertsch et al (1993), advocate a nonindividualistic notion of agency. Drawing on Vygotsky(1978, 1987) and paraphrasingB ateson (1972), they argue that agency extends beyond the skin because itis frequently a propertyo f groupsa nd involves mediational means s uch as languagea nd tools (Wertsch etal 1993, p. 352). Z rugiej strny, czy sprawczśd mże byd subinywiualną–   czy mże byd własnścią „ywiuów”, jak wsytuacji, gy ktś prwazi pszukiwania wewnąt rz samego sie bie. C znaczy ziaład w czyimś imieniu> Czysprawczśd musi byd świama, intencjnalna lub skuteczna? Mżemy zacząd pszukiwad pwiezi na te pytania za Ivanem Karpem, rzważając różnice mięzy „aktrem” a „ziałaczem”. Weług Karpa, „aktr” odnosi si ę  sby, której ziałanie jest pprząkwane zasam i zrientwane na zasay, tymczasemprzez „ziałacza” rzumiemy sbę zaangażwaną w sprawwanie włazy w sensie zlnści przyniesienia skutków i (re)knstytuwania świata. „Aktra” i ” podmiot sprawczy ”, zgnie z sugestią Karpa,pwinn się pstrzegad jak wa blicza tej samej sby lub wie rębne perspektywy spjrzenia naziałania przez każą jenstkę. Ortner prpnuje wprwazid rzróżnienie mięzy różnymi typamisprawczści, takimi jak   „sprawczśd włazy” i „sprawczśd intencji”, chd jest na na tyle strżna, żezauważa, iż te rzróżnienia są natury wyłącznie heurystycznej, pnieważ w praktyce typów sprawczściczęst nie spsób rzzielid.   Niektórzy uczeni, jak na przykła Wetsch et alii pwiaają się zanieinywiualistyczną wykłanią sprawczści. Czepiąc z prac Lva Vygtsky’eg i parafracując Gregry’egBatesna, utrzymują ni, że sprawczśd „wykracza pza ciał” , pnieważ częst jest własnścią i pciąga zasbą „śrki pśreniczące takie jak język i narzęzia”. It is especially importantf or anthropologistst o ask themselvesh ow conceptions of agency may differ fromsociety to society, and how these conceptions might be related to notions of personhood and causality(Jackson & Karp 1990, Skinner et al 1998). Pickering suggests that within different cultures human beingsand the material world might exhibit capacities for action quite different from those we customarilyattribute to them (1995, p. 245). Desjarlais presents an illustration of this within the United States itself inhis study of a homeless shelter in Boston, in which he argues that the forms of agency he observed emergedout of a spe-cific sociocultural context. Agency was not ontologically prior to that context but arose from thesocial, political, and cultural dynamics of a specific place and time (Desjarlais 1997, p. 204). In my own work, Ihave maintained that it is important to ask how people themselves conceive of their own actions andwhether they attributer esponsibilityf or events to individuals,t o fate, to deities, or to other an-imate orinanimate forces. In the case of Junigau, Nepal, people's conceptions of their own and others' actions arechanging rapidly, demonstrating the need for anthropologistst o ask not only what agency means forthemselves as theorists,b ut what it means for the people with whom they work, and how those meaningsmay shift over time (Ahearn 2000b, 2001). Dla antrplgów niezmiernie ważne j est zadanie sobie pytania, czy koncepcje spr awczści mgąróżnid się mięzy różnymi spłeczeostwami i czy terminy   te mżna nieśd  pjęd sbwści i  przyczynwści. Anrew Pickering sugeruje, że „w brębie różnych kultur zarówn istty luzkie jak i światmaterialny mgą wykazywad zlnści  ziałania   całkiem  tych, które zwykle im przypisujemy”. Rbert R. Desjarlais ilustruje t pejście na przykłazie Stanów Zjencznych w swim stuium schrniska labezmnych w Bstnie, w którym wzi, że frmy sprawczści, których wyłanianie się zantwał, , wyrastają ze szczególneg spłecznkulturweg kntekstu.   Sprawczśd nie była ntlgicznie uprzenia wzglęem kntekstu, lecz wyrsła ze spłecznej, plitycznej ikulturwej ynamiki knkretneg miejsca i czasu. W mjej własnej pracy utrzymywałam, że ważnym jestzapytanie w jaki spsób luzie sami pstrzegają swje ziałania i czy przypisują pwiezialnśd zawyarzenia jenstkm, lswi, bóstwm raz innym żywinym lub nieżywinym siłm. W przypadkuJunigau w Nepalu, koncep cje tamtejszej lunści nśnie własnych i cuzych ziałao pręk się zmieniają,c pkazuje, że kniecznym jest, aby antrplzy zaawali sbie pytanie czym jest sprawczśd nie tylk zpunktu wizenia teretyków, lecz także pwinni zastanwid się c na   znaczy la luzi, których się baa raz jak znaczenia te zmieniają się wraz z upływem czasu. PROBLEMSIN DEFININGA GENCY Several uses of agency that are common in the literature are, in myopinion, of questionable use to anthropologists (though perhaps not to scholars in other disciplines). In thefollowing overview, which draws from several fields but does not purport to be a full delineation of thedebates within any given discipline, examples are discussed in which agency is defined too simplistically, toonarrowly, or too opaquely. Prblemy z efiniwaniem sprawczści   Kilka spsbów użycia, które sptkad mżna w literaturze przedmiotu ma, moim zdaniem, wątpliwą wartśd dla antropologów (chd byd mże w przypaku ucznych z innych ziezin jest inaczej). Pniższy przeglą, który chd piera się na spstrzeżeniach z kilku yscyplin nie rści sbie pretensji  bycia pełnymzreferwaniem ebat w brębie yskutwanej zieziny, pjawiają się tu przykła efiniwaniasprawczści w spsób zbyt upraszczający, wąski lub mętny.   Agency as Free Will One of the most common tendencies in discussions of agency is the treatment of it as asynonym for free will. This is especially evident in what philosophers call action theory. Within action theory,philosophers attempt to distinguish an action from an event. Davidson (1980[1971], p. 43) begins hisfamous essay, Agency, with the following question: What events in the life of a person re-veal agency;what are his deeds and his doings in contrast to mere happenings in his history; what is the mark thatdistinguishes his actions? Twenty years later, Segal (1991, p. 3) echoes Davidson as he explainsphilosophical action theory: Hitting a ball is an action, falling down a flight of stairs is not. A theory of actionseeks, among other things, to explain the distinctions we make. In attempting to explain human agency,action theorists and other philosophers generally argue that agency requires some sort of concomitantmental state, such as intention (Davidson 1980[1971], p. 46), presence of the self (Segal 1991, p. 113), a ra-tional point of view and a domain of intentional control (Rovane 1998, p. 85), or motivation,responsibility, and expectations of recognition or reward (Mann 1994, p. 14). Sprawczśd ja ko wolna wola Jenym z najpwszechniejszych ujęd sprawczści jest traktwanie jej jak synnimu wlnej wli. Wiad tszczególnie wyraźnie w przypaku teg, c filzfwie nazywają terią ziałania. W jej brębie filzfwieusiłują różnid „ziałanie” (actin)  „wyarzenia” (event). Dnal Davisn rzpczyna swój słynny tekstpt „Sprawczśd”  następująceg pytania: Jakie wyarzenia w życiu człwieka ujawniają sprawczśd ? Czym są jeg czyny i ziałania w przeciwieostwie  zwykłych przypaków? C takieg wyróżnia jeg ziałania?Dwazieścia lat później JM Segal pążając za Davidsonem wyjaśniaj filzficzną terię ziałania :„Uerzenie piłki jest ziałaniem, spanięcie ze schów nim nie jest. Teria ziałania usiłuje mięzy innymi  wytłumaczyd knywane przez nas rzróżnienia. Starając się wyjaśnid luzką sprawczśd, przestawicieleterii ziałania i inni filzfwie przeważnie utrzymują, że sprawczśd wymaga współwystępwaniapewneg stanu umysłu, takieg jak na przykła „intencja”, „becnśd jaźni”, „racjnalny punkt wizenia”,„mena intencjnalnej kntrli” lub „mtywacja, pwiezialnśd i czekiwanie uznania lub nagry”. The main weakness in treating agency as a synonym for free will is that such an approach ignores or onlygives lip service to the social nature of agency and the pervasive influence of culture on human intentions,beliefs, and actions. Even Taylor (1985, pp. 1-44), a philosopher whose writings on language and agency areextremely thought provoking, locates agency inside the mental processes of par-ticulari ndividualsw hen heconnects agency with second-orderd esires, strong evaluation, and a vocabulary of worth. Similarly,Ludwig Wittgenstein, the famous philosophero f language to whom linguistic anthropologistsi ncreasinglylook for inspiration, fails to theorizea dequatelyt he socioculturaln atureo f language and action. WhileWittgenstein (1958) recognizes the degree to which language and social forms are intertwined,h e leaves thedetails of this interrelationshipu n-explained. Giddens (1979, p. 50) notes this shortcoming in Wittgenstein'swork on language and action, stating, Wittgensteinianp hilosophyh as not led towards any sort of concernwith social change, with power relations, or with conflict in society. Other strands in the philosophy of actionhave operated at an even further distance from such issues, focusing attention almost exclusively upon thenature of reasons or intentions in human activity. Pstawwą słabścią traktwania sprawczści jak synnimu wlnej wli jest t, że takie pejście pmija lub uwzglęnia   barz pbieżnie   spłeczną naturę sprawczści i wszechbecny wpływ kultury na luzkieintencje, wierzenia i ziałania. Nawet Charles Taylr, filzf, któreg pisma na temat języka i sprawczści sąniezwykle prwkujące  myślenia, umieszcza sprawczśd wewnątrz prcesów mentalnych, gy łączy ją z„pragnieniami rugieg rzęu”, „silną ceną” i „słwnictwem wartści” . Podobnie Ludwig Wittgenstein, słynny filzf języką, z któreg   twórczści craz więcej antrplgów lingwistycznych czerpie inspiracje, niestrzega w wystarczającym stpniu spłeczn - kulturwej natury języka i ziałania.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x