Services

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 21 / Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb Vol. 21, 2004

Description
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 21 / Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb Vol. 21, 2004
Categories
Published
of 278
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  UDK 902ISSN 1330-0644VOL 21./2004.ZAGREB, 2004.Pril. Inst. arheol. ZagrebuStr./Pages 1-252, Zagreb, 2004.  UDK 902ISSN 1330-0644VOL 21./2004.ZAGREB, 2004.Contr. Inst. Arch. ZagrebPages 1-252, Zagreb, 2004. C ontributions  of Institute of Archaeology in Zagreb  K  ORNELIJA  M INICHREITER  Radionica glinenih predmeta i tkanine u naselju starčevačke kulture na Galovu u Slavonskom Brodu D ARIA  L OŽNJAK   D IZDAR  Odnos daljske i bosutske grupe na prostoru hrvat-skog Podunavlja početkom starijega željeznog doba M ARKO  D IZDAR  , I VAN  R  ADMAN  L IVAJA  Nalaz naoružanja iz Vrtne ulice u Vinkovcima kao  prilog poznavanju rane romanizacije istočne Slavonije R  EMZA  K  OŠČEVIĆ Razmatranja o temi posebne vrste arheološkog materijala V LASTA  B EGOVIĆ  D VORŽAK  , I VANČICA  D VORŽAK   S CHRUNK  Roman Villas in Istria and Dalmatia, Part III: Maritime Villas I RENA  R  ADIĆ  R  OSSI ,I VO  S ENJANOVIĆ ,S MILJKO  R  UDAN ,J ANEZ  I  NDOF Podrijetlo i funkcija šiljatoga dna amfora T AJANA  S EKELJ  I VANČAN Ranokarolinško koplje s krilcima iz šljunčare Jegeniš kod Koprivnice Z DENKO  Ž ERAVICA Ranosrednjovjekovna kamena tranzena na crkvi Sv. Pavla u selu Palje Brdo u Konavlima Ž ELJKO  T OMIČIĆ Regensburg – Budim – Ilok Kasnosrednjovjekovni pećnjaci iz dvora knezova Iločkih dokaz sveza Iloka i Europe Sadržaj Izvorni znanstveni radovi K  ORNELIJA  M INICHREITER  Workshop of Clay Objects and Fabric in the Starčevo Culture Settlement at the Galovo in Slavonski Brod  D ARIA  L OŽNJAK   D IZDAR   Das Verhältnis der Dalj- und Bosut-Gruppe auf dem Gebiet des kroatischen Donauraums am  Anfang der älteren Eisenzeit  M ARKO  D IZDAR  , I VAN  R  ADMAN  L IVAJA Warrior Equipment from Vrtna Street in Vinkovci as a Contribution to Understanding the Process of the  Early Romanization of Eastern Slavonia R  EMZA  K  OŠČEVIĆ Considerations on a Specific Category of  Archaeological Artefacts V LASTA  B EGOVIĆ  D VORŽAK  ,I VANČICA  D VORŽAK   S CHRUNK   Rimske vile u Istri i Dalmaciji III - Maritimne vile The Origin and Function of the Amphora's Spike T AJANA  S EKELJ  I VANČAN  Frükarolingische Flügellanze aus der Kiesgrube  Jegeniš bei Koprivnica Z DENKO  Ž ERAVICA  Early Medieval Stone Transenna from St. Paul’s Church in the Village of Palje Brdo in Konavle Ž ELJKO  T OMIČIĆ  Regensburg – Buda – Ilok Spätmittelalterliche Ofenkacheln vom Hof der  Fürsten von Ilok –Bestätigung der Beziehungen  zwischen Ilok und Europa 519375565 91109129143 Contents/Inhaltsverzeichnis Original scientific papers Pril. Inst. arheol. ZagrebuContr. Inst. Arch. ZagrebStr./Pages 1-252, Zagreb, 2004.  Pregledni radovi I VOR   J ANKOVIĆ  Neandertalci  N IKŠA  P ETRIĆ Kultura Gudnja i primjeri importa u neolitiku Dalmacije D UNJA  G LOGOVIĆ ,M ARKO  M ENĐUŠIĆ Gradine na primoštensko-rogozničkom području M ARIJA  B UZOV Giovanni Battista Piranesi Prethodna priopÊenja V LADIMIR   P ETER   G OSS Uvodno o “Kamenu iz Belca” Recenzije D ARIA  L OŽNJAK   D IZDAR  , C AROLA  M ETZNER  -N EBELSICK     Der "Thrako-Kimmerische" Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder und Hallstattzeit im Südöstlichen Pannonien, I-II  G ORANKA  L IPOVAC  V RKLJAN ,M ARKO  F RELIH  Logatec – Longaticum in rimski obrambni sistem claustra alpium iuliarum, s prispevkom o bitki pri reki Frigidus (Soča) leta 394 D ARIA  L OŽNJAK   D IZDAR  Kratice Review I VOR   J ANKOVIĆ  Neandertals  N IKŠA  P ETRIĆ The Gudnja Culture and Examples of Imports in  Neolithic Dalmatia D UNJA  G LOGOVIĆ ,M ARKO  M ENĐUŠIĆ  Hillforts in the Primošten/Rogoznica Region M ARIJA  B UZOV Giovanni Battista Piranesi Reports V LADIMIR   P ETER   G OSS  Preliminary Notes on the “Stone from Belec” D ARIA  L OŽNJAK   D IZDAR   Abbreviations/Abkürzungen 177197209215223229239247  5 Izvorni znanstveni rad Prapovijesna arheologija  Original scientific paper  Prehistoric archaeology Dr. sc.   KORNELIJA MINICHREITER Institut za arheologijuUlica grada Vukovara 68HR - 10000 Zagrebkornelija.minichreiter@iarh.htnet.hr  Radionica glinenih predmeta i tkanine u naselju starčevačke kulture na Galovu u Slavonskom Brodu 1 Workshop of Clay Objects and Fabric in the Starčevo Culture Settlement at the Galovo in Slavonski Brod   Na zemljištu Galovo u Slavonskom Brodu tijekom ljeta 2003. godine provedena je šesta faza  sustavnih arheoloških istraživanja naselja starčevačke kulture u okviru znanstvenoistraživačkog  projekta “Prapovijesni identitet sjeverne Hrvatske”. U dosadašnjim radovima istraženo je zem-ljište od 2.200 m 2  ,   a 2003. g. istražena je zapadna - radna zemunica sj. 155/156. U njoj su otkri-veni ostaci četiri lončarske peći, a također po oblikovanju svojih unutrašnjih prostorija ukazuje da je ovdje bila radionica za izradu glinenih predmeta i posuđa manjih dimenzija. U ovom na- selju do sada je otkriveno: 87 kadionica, 2 žrtvenika, 3 žrtvene posude, 7 antropomorfnih idola, 1 zoomorfna glinena figurica i glinena zoomorfna protoma. Dijelovi kadionica, antropomorfni idoli i žrtvene posude otkriveni 2003. g. u Slavonskom Brodu pripadaju već poznatim vrstama objavljenim u prethodnom radu, a među njima se ističu unikatni nalazi: životinjska protoma - realistički oblikovana glava svinje i samostojeća zoomorfna plastika - figura srne koje pripadaju najljepšim primjercima prikaza ovih životinja u ranoneolitičkim nalazištima. Arheološka istraži-vanja prapovijesnog naselja na Galovu u Slavonskom Brodu započeta 1997. g. nastavljaju se,  jer ovo nalazište pruža jedinstvenu priliku sustavnog istraživanja ranoneolitičkih populacija  južnopanonskih prostora iz rane faze Linear A starčevačke kulture. Ključne riječi: neolitik, rana starčevačka kultura, Linear A, radionica, peći,tkalački stan, žrtvenici, kadionice, idoli, Slavonski Brod, Hrvatska  During the summer of 2003, the Galovo site in Slavonski Brod saw the sixth stage of systematic ar-chaeological research into a settlement from the Starčevo culture as a part of the scientific research  project on “The Prehistoric Identity of Northern Croatia”. Research efforts have so far covered an area of 2,200 m 2  , with the 2003 excavations focused on the western working pit (SU 155/156). The discovery of remains of four kilns as well as the layout of its interior rooms suggest that the work-ing pit served as a workshop for the production of clay objects and pottery of smaller dimensions. The findings discovered in this settlement so far include 87 censers, 2 altars, 3 sacrificial vessels, 7 anthropomorhipc idols, a zoomorphic clay figurine and a zoomorphic clay protome. The fragments of censers, anthropomorhipc idols and sacrificial vessels discovered in Slavonski Brod during 2003 belong to the already known types published in a previous paper, including the noteworthy and unique findings of an animal protome (a realistically shaped porcine head) and a self-supporting  zoomorphic sculpture (a figurine of a doe), which are among the most beautiful examples of presen-tations of these animals at the Early Neolithic sites. The archaeological research of the prehistoric  settlement at Galovo in Slavonski Brod commenced in 1997 and will certainly continue as this site offers a unique opportunity for systematic research into early Neolithic populations in Southern  Pannonian areas from the early Linear A phase of the Starčevo culture.  Key words: Neolithic, early Starčevo culture, Linear A, workshop, kilns, loom, altars, censers, idols, Slavonski Brod, Croatia 1   Ovaj rad posvećujem apsolventici arheologije Davorki Glavačević (1979.-2004. g.) koja je kao stalni član arheološke ekipe na Galovu u Slavonskom Brodu sudjelovala u otkriću radionice u ljetu 2003. g.   I  z  v  o  r  n  i   z  n  a  n  s  t  v  e  n  i   r  a  d  o  v  i UDK/UDC 903.26(497.5SlavonskiBrod)”6343” Primljeno/  Recieved  : 01. 04. 2004.Prihvaćeno/  Accepted  : 01. 06. 2004.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x