Poems

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 15/16 / Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb Vol. 15/16, 1999

Description
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 15/16 / Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb Vol. 15/16, 1999
Categories
Published
of 112
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  UDK902ISSN1330 0644VOL.15. 1611998. 1999.ZAGREB 1999.  nstituta zaarheologiju   agrebu  UDK902 ISSN 1330-0644 VOL. 15 16 11998 1999 Z GREB 1999.  nstitutaza arheologiju   agrebu Pril.Inst.arheo .ZagrebuStr.lPages1-116 Zagreb 1999.  • .,,~ .... ;,.~O'j e~'\.   lJ.~v ..   ~~ 1-'lJ.~O . Ranoneolitički ukopi i pogrebni običaji u naseljima starčevačkog kulturnog kompleksa Early Neolithic BLtrials andFuneraryCustoms in Settlements of the Starčevo CultureComplex Izvorniznanstveni md Prapovijesnaarheologija OriginalscientificpaperPrehistoricarchaeology UOK 903.5(1-924.5) 6343 Dr.sc.KORNELUAMINICHRElTER Institut za arheologiju UJ. gradaVukovara68 HR· 10000Zagreb Uradu .w prikol.l/llirezu/tatidosadalnjiharheo/vIkihistmtivanja ranOlleo ilićkilJ naselja stan'evačkog klllll/l7lOg kompleksa, II kojima 51/ o kriv li ljudskikosturi,ukopani III posebnepogrebne običaje. Naprostorujugo/stolneEurupe. starčevai/(i kulIurnikompleks ohuJwaća, osim slan:evač~ kulIure, jo i Kiiriis   is/Očno j Madarskoj,Cris   R,ununjslwj, Čm·dar.Kre mik(j~'ci-KaranowJ   BI/gar.dwj j AnwMgm·o-Vr.l nik   MaJ:Ldolliji, Q vremenski Iraj~ ul ranog j $r~dnj~g n~l)lilika tijdJlltl mtad~g kal/l~nog doba.Unutar .t/arčel/ačkag kullUrnogkom pl~ha do  adaj~mkriv~no 486 nQ elja, a /II~đu njimau 69 naseljabili  U ukopanilj/ubki ko~  illlri. Premadalaciji, 21 n l.felj~ $ ukopimapripadadobIlranogneolitika(xlno nafmletnimfazama razvitkll.l wrčevaćke kulture, koje.\'1I ((Izliiitiautoriintlmovalikao Protostarčev() 1.~1I., Stan ev() 1.·1I.  l l~ slI/pnjeviMonohrom i LinearA.UnaseljilIla ((1(/og n~olilifm ljudskikos/urisuupraviluukopani   naseljima(nemait.dvojenihnekropola) i 10   jwnQIIIQ i t.emunicama.Svi  tU u skvrčenom polOfAju,Qakoinwjuprilo.ge. 10  11 uralIličke posude. kamen~ alQrk~, t.rrwnid, amul~li   oku Koswri su u n~koliko slu čaje~'{/ ukopaninepo/punii 10   gfOl'~ ilibezlica. Zuj~dničke grobnice J U rijetke,auglavnom SII ukopanijedtIlIdo, e/iri IJOkojIlika uistojjmni,zemllllici.Medusvim ranon~oli/iekim lokalitetima .f/arčevačkog klllturnogkompleksa.uSlavonskom8rrxllfjezasada.poprvi pUl mkrivenohredno-ukopniprostorsljudskimukopinUl.koji je posebnoizdvojenpolukrlltJlimogradamaIlnutarl elib,g starčel'aćJwg na.u/ja.Ova otkriće pojaJnjal a i mnog~. dosadanepoz.nQu. poj~di l J.tIi oobredima i posebnooblikovanimobjelaima   čast odabranimpokojni dma njihol e pl~l/Ienske ZJljedniu. Tijekomranogneolitika.naprostoru jugoisločne Europerazvijalesu se prve zemljoradničke i lončarske kulturekaodijelovi zajedničkog starćevačkog kulturnogkompleksa,uosnovicisrodne po materijalnojiduhovnojkulturi.aliopet različile u kuhumom ilerilorijalnomsmislu.Naselja starčevačke kulIureotkrivenasunatlu južne Mađarske, sjeverneHrValske,Vojvodine,užeSrbije,Kosova. istočne isredišnjeBosneisjeverneMakedonije. Starče vački kulIurnikompleks obuhvaća još iKoroskulturuu istočnoj Mađarskoj, CriskuhuruuRumunjskoj,CavdarKremikovci-KaranovouBugarskojiAnzabegovo-VrlnikuMakedonijii raje  a ranog i srednjegneolilikalijekommla đeg kamenogdoba.Unutar starčevačkog kulturnogkompleksa,uproteklihstotinugodina,evidentiranisu i objavljenipodacio486naseljaotkrivenihuobilascimaterena,sondiranjima.zaštitnim j sustavnimarheološkimiskopavanjima,uglavnommanjih povTliina zemljišta (BRUKNER, 1968.; BRUKNER, JOVAfltQVlČ,TI\Slć 1974.; DIMITRIJEVić, 1969.; IsTI, 1974.; GARAŠANIN,SANEV, SI~lOSKA, KITANOSKI, 1971.; GIRIĆ, 1974.; KAUTZ, 1990.; KVTZIAN, 1947.; LAZAROVlCI, 1969.; ISTI, 1979.; MI- NICHREITER, 1992.; ISTA, 1997; SREJOVIĆ, GARAŠANIN.BRUK NER DIMITRIJEViĆ. BENAC. 1979.; SREJOVIĆ, 1988.; Isn, 1997.; STANKOVić, 1992.: TODOROVIĆ. 1963.-1964.; TRBUHO VIĆ i VI\SIUEVIĆ, 1983.; Vr;.TNIC, 1974.; ZoFP.-iANN. 1980. . Nekropoleukojima bi biliukopanistanovniciodredenognaseljanisudo sada otkrivene,negosamoukopinekolikoodabranih članova plemenskezajednice.kojesupolagaliu Ovdje su citiranasamoonaujelakoja sadr1~ topo&raf~ke podalke ~ l:artamarasproslranjenosti arheoIo;.[(ih lokalilela ~Iarće aćkog kulturnogkompleksa. 5  K.MI. IOf lEJT ER RANONEOl.rnCKI UKOPII POOREBNI OBiČAJI U NASEWIMA STAAČEVACKOG KULTURNOGKOMPLEKSA. PriI.  nst amOO ZagreblJ 15 16J1998.·1999. str. 5 20. 3 54 2 10 •o __   oo   Slika   Ranoneolilićka naselja 8tar<. eva<. kog kulturnogkompleksa s ljud·skimukopima 1 Anzai>t'guvo-Barutnica. 2 BesenovaVeche. 3 Clui.4Clui-GuraBaciului,5Clui-UL30.decembra,6Deronje-Donja Branj~vina.   Divoslin-,redi~te sda, R Griva~-Bari~e 9 H~jdu<. ka Vodcnica, 10 Uinycsok·Bacsfapuszta. II L€pen,kiVir. 12 MalaVrbica-Ajmana. 13 Niš-Kamcnjar, 14 NoviMihajlovac-Kula, 15 Novi Mihajlovac-Ušće Kamenićkog potoka. 16 Padina-GospodinVir, 17 Poljna-Blagotin.18Rudnik, 19 S[a\'onskiBrod-Galovo. ZO nascljc.(premala V. Ž1 >IĆ.JCSl1ćj Fif;. 1 EarlyNeolilhicsel/le ,enl;' oflhe Slan'evoCu/mre m p/ex  'ilh humanburials: l An~abegol o-FJarum;ca. 2 Besen )< Q Vedw, 3 C/u;, 4Clui-GuraHaciuh,i. 5 Ch,i-Ul. 30, Dece 'bm, 6 Derunje·DonjaRranjevina,   Di\'().I,tin-v;lIaxe nier, 8 Grivac-Barice. 9 HajdutkaVodenica, /o uinyclOk-Bacsfa pUSZla. J 1 Lepenski Vir. 12 MalaVrbica-Aj ,,,,,,,,I3NiO·Kamenjar, 14 NoviMihaj/ol'ac-Kula. 15 NoviM;l aj/()v ,'·moulh of Ihe KamenitkaStream. 16 Padi a-G()sp ,fin Vir, 17 Poljna-Blagori/J. 18 Rudnik. 19 Slavo kiBrod-Ga/o\'(J, 2U Vaju/:(,·Pesak, 21 Ve1esnica-serr/emem( 'appedby V. ŽINIĆ-JU.I tlć jame ili zemuniceunutarsvojegnaselja.Sobziromnaslabuistraženostilošu očuvanost evidentiranihlokaliteta.dosada su usamo69naseljaotkriveniukopaniljudskikosturi.'Pre- Tijekompisanjaovogradaotkrivcnaje,kupinakostura   skvrćenorn polojajuunutarnaseljastaITevatkckulmre,pri građevin kim radovinautemeljimaGimnazijeuVukovaru.Popratninalaziukawjunapripadno, zadnjimfazama staITcvačke kulture-SpiraloidBStupnju.premausmcnom priopćenju Mirek Dalić. kUSlosice Grad~ko8muz~ ja uVukovaruivoditeljiceovihzaštimihradova.Ostacina,elja,tar ćevatkc kulturenaovojlokaciji otkri\ Cnisu krajempro,log slOlj~ća priizgradnjiGimnazijeiovo otkriće bilojcujcdnoiprvinalazstar· ćcvatke kull\1re \ tluHrv;ltske.Toje tctvni lokalitctsIjud,kimukopimaunutar starćevačke kulturenatluHrvatskei,ezde,etdevctiunular starćcvatkog ku rurnog kompleha. madalaciji, 21 naseljesukopimapripadadoburanogneolitika.odnosno početnim fazamarazvitka starčevačke kulture,koje su različiti autoriimenovalikao Starčevo L (M1LOJČ1Ć. 1950 .• 109.-111. . Starčevo L i IL a  ARANĐELOvlć-GARA ŠAN1N, 1954.,131.-141. , srupanjMonohrom i LinearA  Dl M1TRIJEV1Ć, 1979 .. 237.-252. i Protostarčevo Li IL  SREJO- vrć, 1969.,173.-178.).Tedvije početne fazerazvitka sIarče vačke kulIure S. Dimitrijević označava kao pretklasičnu starčevačku kulturu.koje se razlikujuod klasičnih stupnjevarazvitka po odsulnosliukraSavanjakaneliranimbarbotinom.Ovakvoukrašavanjenastupateku sljedećoj faziLinear B, kojom započinje klasična starčevačka kultura (DIMITRIJEVIĆ, 1979., 242.-243. . KarakteristikeLinear A stupnjaranogneolitikapotvrdili su ucijelostibrojniprimjercikeramike, = 6
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x