Fan Fiction

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 11/12 / Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb Vol. 11/12, 1997

Description
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 11/12 / Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb Vol. 11/12, 1997
Categories
Published
of 198
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  U 902 ISSN1330-0644 VO 11 12 1994 1995. ZAGREB 1997  nstituta za arheologiju   agrebu Pri Inst.arheo .Zagrebu Str./Pages1-200 Zagreb 1997.  UDK902ISSN1330 0644VOL. 11 12/1994 1995 Z GREB 1997  nstituta za arheologiju   agrebu Pri Inst arheo Zagrebu Str /Pages1·200 Zagreb 1997  Sadržaj Pri .Inst.arheol.ZagrebuStrJPages1-200 Zagreb 1997. Contents/Inhaltsverzeichnis 5 Uvod ŽiZUKO TOM CIĆ Jlltroductio1/ ZELJKO TOMICIC  zvorni znanstveni radovi  riginal scientific papers 7 37 41 63 71 99 111  35 151 KO~N JLlJA M1NICHRElTCR OtkriĆI II Lukaču i Požegikaoprilogpoznava njutopografijenaselja starčevačke kuHure II sjevernojHrvatskoj DUNJAGLOOOVIC Prapovijesnaigla iz PUlalja RcMZA KOS ~vlt Metalnaprodukcija antičke Siscijc ŽEUKO Rt\PAl'llC Jedanprimjerjadranskepolcogene7.e L:e:UKO TOMICIC Baranya in LichtcarchaologiS'.:hcrZeugnissc der BijeloBrdo-Kultur EinBeitragzurAnalysedesfri.ihmittelalterlichenGraberfeldesMajs·Udvar ZORISLAVHORVAT Crkva sv IvanaKrstitelja II VolaricipodOstro vicom Ličkom DH.AGO MILETIĆ Plemićki grad KOSlei TATJANA SEKEU lv NU\N Stanjeistraživanja i neke značajke srednjo vjekovnihnalazištapripi.c;anihpojedinim' kulturama II sjevernojl-hvalskoj JADRANKA DOUUN l{~ Analiza zatiljnekostipopulacijeljudi iz bronča- nodobnenekropole II špilji Bezdanjači (Hrvatska) KORNELIJAMINICHH .:ITER Enldeckwlg ill LI kal lind Požega als eill Beitmg zlIr Kemwlis der Topographie der Sjed/uf/gen dcr SW čevo- Kultllr in Nordkroatiell DUNJA GLOGOVIĆ Die vorgeschicJll[jche Nadel alis Pl talj REMZA KOSCEvtC Die HerslelJllng vonMerallgegenSliinden im a tikell Suda ZELJKORAPANJC Ein Beispiel deradn mischell Poleogenese ŽELJKO TOMI(.lC Damnja 1/ svjcIlua/ IIeolo.fkih svjedočallstava bjelo/mb keklll/flre. P,lI/OS al/aliziItlno \ ,.edlljoI1ekovlloggrobljaMajs-Udva,. ZOI{lSlJ\VHORVAT Die Kirche de.f JohanIles des Tall en inVo/ariculmterhalb der Burg Ostrovica  čk DRAGO MILe nC Die Burg Kostel TAT lAJ <A St KEU·lvANCA ~ Der ForscJflmgsslalldImd eini.,:e Merkmale dermille/alter- lichen fimdstelll lI eillulller  KJi/tl/Tell illNort/kroalien JADRANKA HOUUNtJC Occipi/al bolle allalyJis reren IIK to the humall population from the nrollleAge Ilec/ opo is in Hezdanjača  iVt (Croatia) Stručni radoviProfessional papers  67 ZeF MIRDITA Kosovo od prapovijesti do kasneantike ZEF MIRDITA KosoI O im Zeilrallm 1 011 der Vorgeschiclue biJ Zllr spli/en Allli~  BibUOlI rafije BibUographies  9 JADRANKA BOUUl\ ClĆ lllBLlOGRAPHY OF DRAGUTIN GOIUA NOVIĆ KRAMDERGER S WORKSRELA TEDTO FOSSILMAN ln thc honour of 140thbirthda)'anniversary of (hefamousdisco\'erer   Early Man in Krapina Hl8LlOGRAFUARADOVA  R GUHN GORJANO- V1ĆA KllAM8ERGERA OFOSILNOM ČOVJEKU Utast 40 obljemicerodenja gfawl- ilag otkrivala kropin.  ikog praćOl jeko. Prikazi DUNJ GLOGOVIt  85 Depojske in posamezne kovinskenajdbehak rem~ in bronastedobenaSlovcnskcm,Hoards anO IndividualMetalFindsfrom the Eneo lilhicandBronzeAges in Slovenia,editorBiba Ter2an, Kalalagi ill monografije 29 i 30,Ljubljana1995,Ivol.413str.sa180lab;II \'01. 281 str.sasl. Duf \U GLOGOVIĆ  87 KRISTINA MII-lOVIUĆ Nezakcij, Nalaz grobnice1981. godine I Ncsactium. The Discovery of a Grave Vaultin1981. Monografije i knlalozi 6 Arheološkimuzej Istre,Pula1996.Str.92,lab.22,priloga6. M RIJ Buzov   DTADORA, sv 14 Zadar 1992,stranic<l464, t:ajednostablama, crtdima, planovima,{locrlima,fOlografijama i kartama. M RIJ Buzov 191 JAROSLAVŠAŠEL, OPERA SELECTA. S1- TUL R ZPR VEN RODNEG MU- ZEJAV UUBUA. . Ill br.30/1992. zbornikradova JaroslavaSašc1a,str. 872 .. crteži,karte, fOlognt(jjc,kazala(I.I1 i III). ZEUKO Tmlll. č  9 nljana Sekelj Ivančan Catalogue of Mediaeval Sites inContinemalCroalia, B R InlernalionalSeries615, Oxford 1995.str.248.36grafikona/lllblica i 9zcm· ljovida. Book Reviews  esprechungenund  nzeigen 195 KORNELIJAMI,-.:ICHRI31Tl::R Kratic : KOI I[ l.IJAMINICllRt-;ITER /1 ;hrCl iat;:ms   AbkiilZlll1gen  PredVamajenovivolumen časopisa  rilozi  llStituraza arheo- logijuu grebu kojijeosmHljcnirealizirankaodvobroj11-12 za godine1994.i 1995 Nataj način pokušalismosepridružitihrvatskimarheolozimakojisuuvremenuneposrednonakonDomovinskogratapokazaliupornostupredstavljanjunjihovihoovibspoznajaznanstvenom čitateljstvu diljemEuropeisvijeta.Dvobrojkojijepred Vama s ru desetakizvornihznanstvenih   stručnih radovanašiheminentnih stručnj k kojisuosobniznanstveniinteresusmjerilipremaupoznavanjubogatogarheološkognasljeda kakoonogpovijesnog takoi antičkog odnosnosrednjovjekovnog. o tragova ncolitičkih populacijapanons.kogdijelaHrvatske preko bronČ nodobnog nasljeđa   jadranskogpriobalja kronolo~ko nizanjeznanslvenih ~tiva dovodinasuveliki ntički gradPanonijeSisakukojemslijedimotragoveintenzivnemetalurškedjelatnosti. Na istočnojadranskom priobaljuponiremoutamukasneantikeihrvatskogranogsrednjovjekovlja upoznajući svejasnijeoblikesloženihprocesapostankagrada-poleogeneze.UhrvatskomdijeluPodunavljakaoi   susjednojmadarskojBaranjivrednujescranosrednjovjekovnaoSlavštinabje10brdskckulture za- svjedočeIle ukosturnimrodovskimgrobljima.ZnanstvenaznatiželjavodinasnaprostorLike   kojemsepokušavadalinovo viđenje kamena iz Volaricc. Na primjeruvrednovanja plemićkog grada Ko- stelapokušavaseublažiti liatusuzrokovanneopravdanimzapostavljanjemsustavnogistraživanjasrednjovjekovnogprofanoggraditeljstva.BaštinasrednjovjekovljakontinentalnogprostoraHrvatskepromatrasesmotrištastatistike tolikovažne pomoćne metodearheologije.Modernoantropološko proučavanje prapovijesne brončanodobne populacijeLikezaokružujeblokizvornihznanstvenihradova na kojesenadovezuje stručni rad posvećen prapovije   moji antičkoj arheoloSkojbaštiniKosova.Vrijednomjubileju 140 obljetnicirodenjadr. D GorjanoviĆ3 Krambergera istra živača nalazištaneanderl3lnihhominidauKrapini posvećena jebibliografijaradovaisraknulOgeuropskogpaleontologa.Pettekstova posvcćeno jeprikazimanovijihznanstvenihdjela.Bogatsadržajimanajnovijidvobroj č sop s jo~ jednomjenastojao i zacijelo uspiookupitivrsnearheologediljemHrvatske.Otvoreniprema budućoj suradnjidjelatniciInstituta za arheologiju javne znanstvenoistraživačke ustanoveRepublikeHrvatske upućuju Vam pozivnasuradnju.GlavniiodgovorniurednikProf.Dr. Sc Željko Tomičić 5
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x