Research

Mathematical modelling of rotational mechanical elements of higher order and their characteristics

Description
Mathematical modelling of rotational mechanical elements of higher order and their characteristics
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    HAFTALIK ÖDEV ZEKA, YAPAY ZEKA NEDİR?   Bilgi Güvenliği Mühendisliği Makine Öğrenmesi   Öğrenci Numarası : 148339202    Adı Soyadı   : Neslihan KAYA CİVELEK  E-Posta Adresi : neslihankayacivelek@gmail.com    1. Sizce Zeka Nedir? İnsanın kendisini ve çevresinde olan durum ve olayları anlaması, öğrenmesi, analiz ve sentez etmesi, ayrıntılara dikkat etmesi ve bunları algılayıp anlamlandırması zeka nın varlığıyla olur.   İnsanda (belki bazı hayvanlarda da) zeka ile yetenek arasında kuvvetli bir ilgi söz konusu olduğundan, farklı zeka tiplerinden de söz  edilebilir (Sosyal zeka, müzik zekası, matematik zekası gibi.).   Bence zekayı anlamak için akıl ile arasındaki farkı anlamamız gerekiyor.   Zekanın kavramını araştırdığımda bunu daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Çünkü  zeka, aklın faal iyeti için gerekli veriler toplar. Beş duyu kanalıyla, ayrıca sezgiler ve hisler yoluyla insan şuuruna akan bilgileri algılar ve aklın önüne koyar. Böylece insan karar ve tercihini, akli fonksiyon larıyla belirler. Bu aynı zamanda insanın iradesini ortaya koymasıdır. Akıllı olmak için zeka tabii bir ön şart iken, zeki olmak için akıl sahibi olmak gibi bir ön şart söz konusu değildir. Zeka, aklın kullanılması için verilmiş bir motordur ve bu motorun   verimli ve faydalı kullanılması da aklın işlerliğiyle mümkündür. Aksi takdirde orta yerde sadece kurnazlık kalır. Çok zeki, daha doğrusu çok kurnaz bir hırsızdan söz  edilebilir, fakat ona asla akıllı denemez. Çünkü o ileriyi düşünememiş ve kendisini çıkma z bir yola sokmuştur.  Bir otomobile göre mukayese edecek olursak, zeka motora, akıl ise direksiyona benzetilebilir. Motor çok iyi çalışabilir, ama direksiyon iyi kullanılmıyorsa motorun verimi bir fayda sağlamaz. Araç her an kaza yapabilir. Sonuçta, akli muhakeme için bir ön faaliyet olan düşünme eylemi, zekanın varlığını gerektirmektedir. Fakat, her düşünen aklını kullanıyor demek değildir.   2. Sizce Yapay Zeka Nedir? Ve   Yapay Zekanın Geleceği İle İlgili Ne Düşünüyorsunuz ? Yapay zeka, karmaşık problemlere   insan zekasını gerektiren görevleri yapabilecek, insanlar g ibi çözümler üretmesini sağlayabilec ek makineler yaparak, makinelere birtakım fonksiyonların kazandırılmasıdır.   Robot, insansız hava aracı, cep telefonu gibi cihazları akıllı ve insansı hale  getiren yapay zekanın uygulama alanları , hayatı kolaylaştıracak verimli, ucuz, yüksek performanslı mühendislik ürün ve sistemlerinin geliştirilmesi gelecekte daha etkili hale gelecektir. Eğitim ve öğretim alanında etkileşimli dersler ile öğrenme konusund a, imalat alanında özellikle askeri sistemlerin tasarımında   (uçakların, tankların, denizaltıların    kullanımında) , savaş alanı nda ise yeni arazilerin, silahların ve taktiklerin denenmesi gibi konular da kullanılacak simülasyonlar gün geçtikçe artacaktır.   Geliştirilen   sistemler, kullanıcıların uzun veya kısa vadeli alakalarını, onlar için hangi olayların önemli olduğunu öğrenebilecek ve bilgiye ulaşımı buna göre yapacaktır. Bu sistemler iş dünyasında, hükümet işlerinde politikalar oluşturulmasında, bilimse l araştırmalarda ve mühendislikte kullanılacaktır.   Zeki araçlardan oluşan timler fabrikalarda veya askeri tesislerde gözetleme yapmak için geliştirilip kullanılabilecektir. Hareketli robotlar ise zehirli, yangın tehlikeli ve radyasyonlu ortamlarda yapılacak operasyonlarda kullanılabilecektir. Çevre temizliği, mayın temizleme, kurtarma operasyonları, yangın söndürme gibi alanlarda kullanılabilecek robot timleri geliştirilecektir. Ayrıca, ev işlerinde yardımcı robotlar geliştirilecektir. Büyük laboratuvar deneylerinde (mesela genetik araştırmalarda) kullanılabilecek sistemler geliştirilecektir.    Yapay Zeka İle İlgili İzlenilen Videolar:   1. Yapay Zekada Gelinen Son Nokta: http://www.youtube.com/watch?v=2Cx_QbdIgqc 2. Cornell Üniversitesi - Yapay Zeka Çalışmaları   http://www.youtube.com/watch?v=yk0whhpr4wc 3. Michio Kaku Yapay Zeka ve Kuantum Bilgisayar Türkçe Dublaj http://www.youtube.com/watch?v=2IyQK9nq4As 4. Yapay Zeka Projesi - Genetik Algoritma http://www.youtube.com/watch?v=QKchTWGbdEw 5. İşte Tam Bir Yapay Zeka Örneği    http://www.youtube.com/watch?v=NqgjhfCI8Vo
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x