Letters

Location Selection for Industrial Facilities of Bahman Group Company through Fuzzy TOPSIS and ZOLP

Description
In this paper has been used a new integrated method of fuzzy TOPSIS and zero-one integer linear programming for location selection of Bahman Group company facilities and manufacturing stations of affairs. Selected criteria and constraints are
Categories
Published
of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    ﻲ ﻌﻨﺻ   ﻳﺮﻳﺪﻣ   اﺮﻬﺗ   هﺎﮕﺸﻧاد   ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ   هﺪﻜﺸﻧاد   هرود 3 هرﺎﻤﺷ  6  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ   و   رﺎﻬﺑ 1390  ﺺﺻ 59 ﺎﺗ 80   ن ﻜﻣﺑ ﻳﻤﻬﺑ   هوﺮﮔ   يز ﺳوردﻮﺧ   ﻲﺘﻌﻨﺻ   تﻼﻴﻬﺴﺗشور   ز هد ﻔﺘﺳ ﺑ Fuzzy    TOPSIS ZOLP    يﺮﻔﺻ   ﻦﻴﺴﺣ 1  ﺒﻟﺎﻃ   لﻼﺟ 2   هﺪﻴﻜﭼ : ﻦﻳا   ردﻪﻟﺎﻘﻣهﺎﮕﺘـﺴﻳا   و   تﻼﻴﻬﺴﺗ   ياﺮﺑ   ﻪﻨﻴﻬﺑ   ﻞﺤﻣ   بﺎﺨﺘﻧا   ﺎﻳ   ﻲﺑﺎﻳﺎﺟ   ﻪﻠﺌﺴﻣ   ﻞﺣ   ياﺮﺑيﺎـﻫ   ﺖﻛﺮـﺷ   يﺪـﻴﻟﻮﺗلﺪـﻣ   ود   ﻖـﻴﻔﻠﺗ   زا   ﻦـﻤﻬﺑ   هوﺮـﮔ   ﻲﺘﻌﻨـﺻ   ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ   ﻪـﻌﺑﺎﺗ   يﺎـﻫ Fuzzy TOPSIS وﻪﻣﺎﻧﺮﺑيﺰﻳرﺢﻴﺤﺻ   ﺪﻋ   ﻲﻄﺧﻔﺻﻳ   وﺖـﺳا   هﺪـﺷ   هدﺎﻔﺘﺳا . ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ   و   ﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ   ﻞـﻣاﻮﻋيﺎـﻫ   ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ   و   ﻲﻨﻫذ   ﻞﻣاﻮﻋ   ﻪﺘﺳد   ود   ﻪﺑ   لﺪﻣ   ﻦﻳا   رد   هﺪﺷ   ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷﺖـﺳا   هﺪـﺷ   ﻚـﻴﻜﻔﺗ   ﻲـﻨﻴﻋ   يﺎـﻫ . ﻪﻨﻳﺰﮔﻮـﺟﻮﻣ   طﺎﻘﻧ   نﺎﻴﻣ   زا   ﻪﻠﺌﺴﻣ   يﺎﻫﺖـﺴﻴﻟ   و   بﺎـﺨﺘﻧا   ﻦـﻤﻬﺑ   هوﺮـﮔ   يﺎﻫﺎـﻀﻓ   رد   هدﺎﻔﺘـﺳا   ﻞـﺑﺎﻗ   و   دهﺪﺷﻧا . لوا   ﻪﺘﺳد   ﻞﻣاﻮﻋ ) ﻨﻫذ   يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ( ﻖﻳﺮﻃ   زاﻫوﮋﭘو   نﺎـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ   زا   ﻲﺠﻨـﺳﺮﻈﻧ   و   ﻲﻧاﺪﻴﻣيذ   نﻻﻮﺌــﺴﻣــﺑ   ﻂــﺑرﻠﻴــﺳوﻲﺠﻨــﺳ   ﺮــﻈﻧﻲــﺜﻠﺜﻣ   يزﺎــﻓ   داﺪــﻋا   ﺐــﻟﺎﻗ   رد   و   هﺪــﺷ   جاﺮﺨﺘــﺳاردلﺪﻣ TOPSIS هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷﻧا .10 نﺎـﻜﻣ   ﻪـﻨﻳﺰﮔبﺎـﺨﺘﻧﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ   رد   هﺪـﺷﻖـﻳﺮﻃ   ﻦـﻳا   زا   ﻲﻧاﺪـﻴﻣﻪﺒﺗريﺪﻨﺑﺪﺷﻧا . ﺮﻳدﺎﻘﻣ   ﺲﭙﺳﺐﻳاﺮﺿﻜﻳدﺰﻧﻴﻴﻐﺗ   ﺐﻳاﺮﺿ   وار   ﻪﺑ   ﻪﻨﻳﺰﮔ   ﺮﻫهﺪـﻳا   ﻞﺣرد   لآود   فﺪﻫ   ﻊﺑﺎﺗﻨﻴﺸﻴﺑ   ﺖﻟﺎﺣ   ﺎﺑﻨﻴﻤﻛ   و   يزﺎﺳيزﺎﺳﻣﺎﻧﺮﺑ   لﺪﻣ   ﻚﻳهدﺎﻔﺘﺳا   ﻚﻳ   و   ﺮﻔﺻ   يﺰﻳرﺪﺷو   ﺪـﻧاﺖﻳدوﺪﺤﻣمود   ﻪﺘﺳد   يﺎﻫ ) ﻨﻴﻋ ( ﺐﻟﺎﻗ   ردﻳدوﺪﺤﻣلﺪـﻣ   يﺎﻫهﺪـﺷ   ﻪـﺘﻔﮔهﺪـﺷ   هﺪـﻧﺎﺠﻨﮔﺪـﻧا . ردو   ﺮﻔﺻ   لﺪﻣ   ﺦﺳﺎﭘ   ﺖﻳﺎﻬﻧﺪﻨﻨﻛ   ﺺﺨﺸﻣ   ﻚﻳﻧﻄﻨﻴﻬﺑﻲﻳﺎﻬﻧﺪـﻨﻫاﻮﺧ   تﻼﻴﻬﺴﺗ   راﺮﻘﺘﺳا   ياﺮﺑدﻮﺑ .  هژاوﻫﻴﻠﻛ : ﺎﻜﻣ   تﻼﻴﻬﺴﺗ   ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﺑﺎﻳ TOPSIS ﻣﺎﻧﺮﺑ   يزﺎﻓﻳو   ﺮﻔﺻ   ﺢﻴﺤﺻ   دﺪﻋ   ﻲﻄﺧ   يﺰﻳر .  1. ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ   هﺪﻜﺸﻧاد   رﺎﻳدﺎﺘﺳااﺮﻬﺗ   هﺎﮕﺸﻧاداﺮﻳا  2. ﺳﺎﻨﺷرﺎﻛاﺮﻬﺗ   هﺎﮕﺸﻧاد   ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ   هﺪﻜﺸﻧاد   ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ   ﺪﺷرااﺮﻳا   ﺦﻳرﺎﺗﻓﺎﻳردﻟﺎﻘﻣ :28/1/1389   ﺦﻳرﺎﺗﺮﻳﺬﭘﻳﺎﻬﻧﻟﺎﻘﻣ :11/8/1389  هﺪﻨﺴﻳﻮﻧﻮﺌﺴﻣﻟﺎﻘﻣ : ﺮﻔﺻ   ﻦﻴﺴﺣ   Email: hsafari@ut.ac.ir  60 ﺘﻌﻨﺻ   ﺖﻳﺮﻳﺪﻣهرود  3 هرﺎﻤﺷ  6  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ   و   رﺎﻬﺑ 1390   ﻪﻣﺪﻘﻣ   ﺐﻠﻏا   ردتﺎﻴﻠﻤﻋ   و   ﺪﻴﻟﻮﺗ   ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ   ﻲﺘﻨﺳ   هﺎﮔﺪﻳد   زﻮﻨﻫ   رﻮﺸﻛ   ﻲﺗﺎﻣﺪﺧ   و   يﺪﻴﻟﻮﺗ   يﺎﻫﺪﺣاو   ﻪـﻨﻴﻬﺑ   يﺎﺘـﺳار   رد   ﻲﻳﺎـﻬﻨﺗ   ﻪـﺑ   ماﺪﻛﺮﻫ   ﺎﻫﺪﺣاو   و   هدﻮﺑ   ﻢﻛﺎﺣ   ﻒﻠﺘﺨﻣ   يﺎﻫﺪﺣاوﻊﻓﺎـﻨﻣ   يزﺎـﺳﻲﻣ   ذﺎﺨﺗا   ار   ﻲﺗﺎﻤﻴﻤﺼﺗ   دﻮﺧﻨﻨﻛ . ﻪـﻨﻳﺰﻫ   ﺶﻳاﺰـﻓا   ﻪـﺑ   ﻊﻗاﻮﻣﺮﺜﻛا   رد   ﺮﻣا   ﻦﻳا   ﻪﻛو   ﺪـﻴﻟﻮﺗ   يﺎـﻫﻧ   رد   و   لﻮﺼﺤﻣ   هﺪﺷ   مﺎﻤﺗ   ﺖﻤﻴﻗﺖﻛﺮـﺷ   ﻲﺘﺑﺎـﻗر   ناﻮـﺗ   ﻪـﻈﺣﻼﻣ   ﻞـﺑﺎﻗ   ﺶﻫﺎﻛ   ﻪﺠﻴﺘﺮـﺠﻨﻣ   ﺎـﻫﻲﻣﻮﺷ . درﻮﻣ   رد   ﻪﻠﺌﺴﻣ   ﻦﻳا " ﺑﺎﻳﺎﺟ " ﻮﻤﻠﻣ   يﺪﻴﻟﻮﺗ   طﻮﻄﺧ   تﻼﻴﻬﺴﺗﺖﺳا   ﺮﺗ ]2.[  ﺖﻴﻤﻫا   ﺮﻳز   ﻞﻳﻻد   ﻪﺑ   تﻼﻴﻬﺴﺗ   نﺎﻜﻣ   بﺎﺨﺘﻧادراد ]3[:  1. ﻮﭼ   ﻲﻠﻣاﻮﻋ   ﺎﺑ   هﺪﺷ   بﺎﺨﺘﻧا   ﻪﻄﻘﻧ   طﺎﺒﺗرا : ﻢﺘـﺴﻴﺳ   ﻲـﺣاﺮﻃ   دﻮـﺟﻮﻣ   تﺎﻧﺎﻜﻣايﺎـﻫﺗيژﺮﻧا   ﻲﺗﺎﺴﻴﺳﺤﻣﻳدوﺪﺤﻣ   ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ   ﻞﻣاﻮﻋ   ددﺮﺗ   يﺎﻫ ﻲﻧﻮﻧﺎـﻗ   يﺎـﻫ   و   يدﺎﺼﺘﻗا ... ﻣ   ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ   بﺎﺨﺘﻧا   ﻚﻳ   ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑﺎﻳز   ﻪﺑ   ﺪﻧاﻮﺗﺮﺠﻨﻣ   ﻲﻟﺎﻣ   يﺎﻫﺷ .2. ﻨﻳﺰﻫ   ﺮﺑ   ﻲﺸﻫﺎﻛ   ﺮﻴﺛﺄﺗﻛﺮﺷ   يﺎﻫيﺪـﻴﻟﻮﺗ   يﺎـﻫ ) ﻪـﻤﻴﻧ   ﻪـﻴﻟوا   داﻮـﻣ   ﻞـﻘﻧ   و   ﻞـﻤﺣ   و   رﺎﺑﺮـﺳ   ﻲﻳﺎـﻬﻧ   و   ﻪﺘﺧﺎـﺳ ( ... زﺎـﺳ   دﻮـﺳ   ﺮـﺑ   ﻲـﺸﻳاﺰﻓا   ﺮﻴﺛﺄـﺗ   وﺎﻲﺗﺎﻣﺪـﺧ   يﺎـﻫ ) و   ﺐﺳﺎﻨﻣ   رازﺎﺑ   دﺎﺠﻳا   نﺎﻳﺮﺘﺸﻣ   ﻪﺑ   ﻲﻜﻳدﺰﻧ ...(.3. ﻳﺎﻣﺮـﺳنﺎـﻨﻴﻤﻃا   مﺪـﻋ   و   ﻚـﺴﻳر   ﻂﻳاﺮـﺷ   رد   ﻢـﻫ   نآ   تﺪـﻣﺪﻨﻠﺑ   و   نﻼـﻛ   يراﺬـﮔﻪﺑﺷﺳا   نﺎﻜﻣ   بﺎﺨﺘﻧا   ﻪﻠﺌﺴﻣ   زا   ﺮﺛﺄﺘﻣ .4. ﺪـﻴﻟﻮﺗ   رد   ﻲﮕـﺸﻴﻤﻫ   ﻲﺗﺎـﻴﻠﻤﻋ   ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ   و   بﻮﭼرﺎـﭼ   ﻚـﻳ   دﺎﺠﻳانآ   ﺮـﻴﻴﻐﺗ   ﻪـﻛﻪﻨﻳﺰﻫ   و   ﻞﻜﺸﻣ   ﻦﻜﻤﻣ   ﺮﻴﻏ   ﻲﻫﺎﮔ   و   ﺮﺑﻮﺷ . عﻮﺿﻮﻣ   تﺎﻴﺑدا   و   ﻪﻨﻴﺸﻴﭘ   ﺑ   ﺎﺑحﺮـﻃ   ﻲـﺳرﺮﺑ   و   ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ   ناﺮﮔرﺎـﻛ   رﺎـﻛ   نﺪﺷ   ﻲﺼﺼﺨﺗ   و   ﻲﺘﻌﻨﺻ   بﻼﻘﻧا   نﺪﻣآ   دﻮﺟوﻪﻠﺌﺴﻣ   ﻪﺑ   يﺪﻴﻟﻮﺗ   يﺎﻫﺪﺣاو   راﺮﻘﺘﺳاﺪـﺷ   ﻞﻳﺪـﺒﺗ   ﺖﻌﻨـﺻ   نﺎﺒﺣﺎـﺻ   ياﺮﺑ   يدﺎﺼﺘﻗا   يا . ﻦـﻳا   ردﺼﺼﺨﺘﻣ   ﺖﻌﻨﺻ   نﺎﺒﺣﺎﺻ   ﻪﻛ   دﻮﺑ   نﺎﻣزﺴﻣ   ﺎﺗ   ﺪﻧﺪﻳﺰﮔﺮﺑ   ار   نﺮﻃ   ﻞار   نﺎـﺸﻳﺎﻫﺪﺣاو   يﺰـﻳر   هوﺮـﮔ   و   نﺎﻣﺪـﻴﭼ   و   ﻢـﻈﻧ   ﻲﺑﺎـﻳ   نﺎﻜﻣ   ﻪﺑ   ﻪﺟﻮﺗ   نآ   ﺞﻳﺎﺘﻧ   و   ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻦﻴـﺷﺎﻣ   يﺪـﻨﺑتﻻآ   و   داﻮـﻣ   نﺎﻳﺮﺟ   ﺮﻴﺴﻣ ... دﻮـﺑ . شور   لﻮـﺻا   ﺐـﻴﺗﺮﺗ   ﻦﻳﺪـﺑﻚـﻴﻨﻜﺗ   و   ﺎـﻫزوﺮـﻣا   ﺎـﺗ   ﻪـﻛ   ﻲﻳﺎـﻫﻲﻣﻴﺳﺎﻨﺷﻧﺪﻣآ   دﻮﺟو ]16[. ﻣ   ﻦﻴﻨﭽﻤﻫﺎﻜﻣ   مﻮﻬﻔﻣ   ناﻮﺗار   ﻲﺑﺎﻳ " رد   ﺢﻴﺤـﺻ   راﺮﻘﺘـﺳاﺐﺳﺎﻨﻣ   ﻞﺤﻣ   ﻦﻳﺮﺗﻬﺷ   ﻚﻳ   ﻒﻠﺘﺨﻣ   ﻲﺣاﻮﻧ   و   رﻮﺸﻛ   ﻚﻳ   نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ   ﻖﻃﺎﻨ " دﺮﻛ   ناﻮﻨﻋ ]7.[ ﻪﺑ   نﺎﻣزﺎﺳ   ﻲﻠﻛ   هﺎﮔﺪﻳد   زا هداد   ءاﺰـﺟا   ياراد   ﻢﺘـﺴﻴﺳ   ﻚﻳ   ناﻮﻨﻋو   ﻂﻴـﺤﻣ   هدﺎﺘـﺳ   تﺎـﻴﻠﻤﻋ  نﺎﻜﻣﺑﺎﻳﻤﻬﺑ   هوﺮﮔ   يزﺎﺳوردﻮﺧ   ﻲﺘﻌﻨﺻ   تﻼﻴﻬﺴﺗشور   زا   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺎﺑ Fuzzy TOPSIS و ZOLP 61   ﺖﺳا   ﻞﻣﺎﻌﺗ   لﺎﺣ   رد   ﻂﻴﺤﻣ   ﺎﺑ   ﻪﻛ   هدﻮﺑ   رﻮﺧزﺎﺑ . راﺮﻘﺘـﺳا   ﻞـﺤﻣ   ﻦﻴـﻴﻌﺗ   رد   ﺮﺛﺆﻣ   ﻞﻣاﻮﻋ   ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑﻲﻣ   ار   ﻲﻤﺘﺴﻴﺳ   هﺎﮔﺪﻳد   ردز   حﺮﺷ   ﻪﺑ   ناﻮﺗﻮﻤﻧ   نﺎﻴﺑ   ﺮ ]5[:  • داد : دورو   رﻮﻈﻨﻣرﺎﺒﻋ   نآ   ﻢـﻫا   ﻪـﻛ   ﺖﺳا   ﻢﺘﺴﻴﺳ   يﺎﻫزا   ﺪـﻨيوﺮـﻴﻧ   ﻪـﻴﻟوا   داﻮـﻣﻞﻤﺣ   ﻪﻨﻳﺰﻫ   رﺎﻛو   دﺰﻤﺘﺳد   داﻮﻣ   ﻞﻘﻧ   و ....  • ﻲﺗﺎ ﻴﻠﻤﻋ   ﻢﺘﺴﻴﺳ : و   نآ   تﺎـﺼﺨﺸﻣ   و   هدﺎﻔﺘـﺳا   درﻮـﻣ   يژﻮـﻟﻮﻨﻜﺗ   ﻞﻣﺎـﺷرﺎـﺛآﺮـﺑ   نآﺖﺴﻳز   ﻂﻴﺤﻣ   ﻲﮔدﻮﻟآ . • دﺎﺘﺳ : ﺟوﺮﺧ   رﻮﻈﻨﻣرﺎﺒﻋ   ﻪﻛ   ﺖﺳا   ﻢﺘﺴﻴﺳ   يﺎﻫتﻻﻮﺼﺤﻣ   تﺎﺼﺨﺸﻣ   زا   ﺖﺳ   رازﺎـﺑ   ﻪـﺑ   رﺎـﺒﻧا   ﺎـﻳ   ﻪـﻧﺎﺧرﺎﻛ   ﻞـﺤﻣ   ﻲـﻜﻳدﺰﻧ   و   نآ   ﻢﺠﺣ   و   ﻲﻨﻴﮕﻨﺳ   ﺮﻈﻧ   زا   هﺪﺷ   ﺪﻴﻟﻮﺗشوﺮﻓ . • ﻴﺤﻣ : و   ﺎﺒﻗر   ﻲﺗﺎﻴﻟﺎﻣ   و   ﻲﻗﻮﻘﺣ   ﻦﻴﻧاﻮﻗ   ﻞﻣﺎﺷ ... ﺳا . ﻪﺑﺴﻣ   ﻞﺣ   رﻮﻈﻨﻣﺪﻣ   ﻪﻠﺌﺴﻣ   يﺎﻀﻓ   رد   دﻮﺟﻮﻣ   توﺎﻔﺘﻣ   ﻂﻳاﺮﺷ   ﻪﺑ   ﻪﺟﻮﺗ   ﺎﺑ   ﻲﺑﺎﻳﺎﺟ   ﻞيﺎﻫ   و   ﺐﺘﻛ   رد   ﻲﻋﻮﻨﺘﻣ   رﺎﻴﺴﺑوﮋﭘهﺪـﺷ   مﺎﺠﻧا   يﺎﻫﻪـﺑﻲـﻣ   ﻢـﺸﭼﻲـﻣ   ﻪـﻛ   درﻮـﺧزا   ﺪـﻌﺑ   ناﻮـﺗﻲﮔﮋﻳو   ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷنﺎـﻜﻣ   ياﺮـﺑ   ﻲـﺘﺣ   و   ﺪﺷ   هرﺎﺷا   نآ   ﻪﺑ   ﺮﺼﺘﺨﻣ   ﻪﻛ   ﻪﻠﺌﺴﻣ   ﺮﺑ   ﺮﺛﺆﻣ   ﻞﻣاﻮﻋ   و   ﺎﻫلﺪﻣ   زا   ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ   ﺎﻳ   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺎﺑ   ﻞﻴﺒﻗ   ﻦﻳا   زا   و   يرﺎﺠﺗ   ﺎﻳ   ﺖﺳا   ﻲﺘﻌﻨﺻﻪـﺑ   ماﺪـﻗا   هﺪـﺷ   ﻪـﺘﻔﮔ   يﺎـﻫهرﺎﺷا   ﻞﻳذ   رد   ﻪﻛ   دﺮﻛ   طﻮﺑﺮﻣ   ﻪﻠﺌﺴﻣآ   ﻪﺑ   يا   ﺎﻫﻮﺷ :  لوا   ﻪﺘﺳد - ﺪﻣﻄﻘﻧ   يﺎﻫﺑﺎﻳ   لﺪﻣ   ﻲﻨﻌﻳﻳﺪﺟ   طﺎﻘﻧ   ﺎﻳ   ﻪﻄﻘﻧ   ﻪﻛ   ﻲﻳﺎﻫنآ   يور   زا   و   دﻮـﺟﻮﻣ   ﻲﻠﻌﻓ   طﺎﻘﻧ   ﻪﺑ   ﺖﺒﺴﻧ   اراﺪـﻴﭘ   ﺎـﻫﻲﻣﻳا   ﻪﺑ   و   ﺪﻨﻨﻛرﻮﺻﺘﺳدﻣ   يﺪﻨﺑﻧﻮﺷ :  ﻒﻟا ( ورﻣﺎﻌﺘﻣ   يﺎﻫ ) ﻠﭘﺘﺴﻜﺷ   ﻲﻄﺧ   ﺎﻳ   ﻲﻘﻠﻄﻣ   رﺪﻗ   ﻲﻠﻴﻄﺘﺴﻣ   يا (: ﻞﻣﺎـﺷ   دﻮـﺧ   ﻪﻛﺖﺳا   شور   ﻦﻳﺪﻨﭼ ]12[: 1. ﺑذﺎﺟ   ﺰﻛﺮﻣ 1  : ﻘﻄﻨﻣ   تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ   رد   دﺮﺑرﺎﻛ   ﺎﺑﻣﺎﻧﺮﺑ   يامﺎـﺧ   داﻮـﻣ   ﻞﻘﻧ   و   ﻞﻤﺣ   يﺰﻳركﺮﻬﺷ   ﻲﺑﺎﻳﺎﺟ   ﻪﻧﺎﺧرﺎﻛ   ﻪﺑﺘﻌﻨﺻ   ﻲﻧﻮﻜﺴﻣ   يﺎﻫ .2. وريﺎﻫﻧﺎﻴﻣ : ﻦﻴـﻴﻌﺗ   ياﺮـﺑ   ﺶـﺷﻮﭘ   ﺮﺜﻛاﺪـﺣ   ﺎﻳ   ﻢﻛاﺮﺗ   ﺮﺜﻛاﺪﺣ   ﻪﻠﺻﺎﻓ   ﻞﻗاﺪﺣ   ﺎﺑنﺎﻳﺮﺘﺸﻣ   ﻲﺗﺎﻣﺪﺧ   ﺰﻛاﺮﻣ .3. ازوا   ﻊﻤﺠﺗ   لﺪﻣ : ور   ﻪﺑﺎﺸﻣ   دﺮﺑرﺎﻛ   ﺎﺑﻧﺎﻴﻣ   يﺎﻫ .   1.   Gravity Center Models  62 ﺘﻌﻨﺻ   ﺖﻳﺮﻳﺪﻣهرود  3 هرﺎﻤﺷ  6  نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ   و   رﺎﻬﺑ 1390   4. ورﻣﺎﻧﺮﺑ   يﺎﻫﻂﻠﺘـﺨﻣ   و   ﻚـﻳو   ﺮﻔـﺻ   ﺢﻴﺤـﺻ   دﺪـﻋ   ﻲـﻄﺧ   يﺰـﻳر 1  : دﺮﺑرﺎـﻛ   ﺎـﺑﻪﻄﻘﻧﺎﮕﺘﺴﻳا   ﺎﻳ   ﻪﻧﺎﺧرﺎﻛ   ﺪﻨﭼ   ﺎﻳ   ﻚﻳ   ثاﺪﺣا   ﻲﺑﺎﻳﺮﻴﻏ   و   سﻮﺑﻮﺗا   يﺎﻫ .  ب ( ﻲ ﺳﺪﻴﻠﻗا   شور )  ﺳﺪﻨﻫ   ﺎ ﻳ   ﻢﻴﻘﺘ ﺴﻣ :( ﻞﻣﺎـﺷ   ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ   نوﺪـﺑ   و   ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ   ﺎـﺑشورﻳﻼﻃ   يﻮﺠﺘﺴﺟ   و   ﻲﭽﺗﺎﻧﻮﺒﻴﻓ   ﺪﻨﻧﺎﻣ   هﺮﻴﻐﺘﻣ   ﻚﺗ   يﺎﻫ 2   ور   وﻨﭼ   يﺎﻫﺮـﺑ   ﻲـﻨﺒﻣ   هﺮﻴﻐﺘﻣﻪﻟﺎﻘﻧ   ﻲﺑﺎﻳﺎﺟ   دﺮﺑرﺎﻛ   ﺎﺑ   ﺲﻜﻠﭙﻤﻴﺳ   و   نﺎﻳداﺮﮔﻤﺣ   تاﺰﻴﻬﺠﺗ   ياطﻮـﻄﺧ   ﻪﻜﺒﺷ   ﻲﻳاﻮﻫ   ﻞﻘﻧ   و   و   ﻪﻟﻮﻟ   طﻮﻄﺧ   ﻲﺣاﺮﻃ   قﺮﺑ   لﺎﻘﺘﻧا ...]18.[ ج ( ﻲ ﺳﺪﻴﻠﻗا   روﺬﺠﻣ   شور ) ﻚ ﻴﺗارداﻮﻛ :( ﺶـﺗآ   ﻦﻴـﺷﺎﻣ   ﻲﺑﺎـﻳﺎﺟ   دﺮﺑرﺎـﻛ   ﺎـﺑﺎـﻳ   ﻲﻧﺎـﺸﻧ   و   ﻪﺛدﺎﺣ   ﻞﺤﻣ   ﻪﺑ   ﺖﺒﺴﻧ   ﺲﻧﻻﻮﺒﻣآ ] ...20.[   مود   ﻪﺘﺳد - ﺪﻣيﺎﻫﻨﻳﺰﮔ   نﺎﻴﻣ   زا   ﻪﻨﻴﻬﺑ   ﻪﻄﻘﻧ   ﺎﻳ   نﺎﻜﻣ   بﺎﺨﺘﻧايﺎﻫﺪﺷ   دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ   لﺪﻣ   ﻦﻳا   ردﺑ   ﺎﻫﻮﻃﻨﻳﺰﮔ   ﻲﻣﻮﻤﻋيﺎﻫﺪﺷ   دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﻲـﻣ   ﺖـﺴﻴﻟ   بﺎﺨﺘﻧا   ياﺮﺑﺲﭙـﺳ   ﺪﻧﻮـﺷشور   زا   ﻲﻜﻳﺑ   ﺎﻫﻣ   ﻪﺘﻓﺮﮔ   رﺎﻛﻧﻮﺷ . ﺪﻣﺘﺳد   ﻦﻳا   رد   ﻢﻬﻣ   يﺎﻫا   ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ   يﺪﻨﺑ :  ﻒﻟا ( زو   شورﻫد : زرا   ﺎﺑﻪﺑ   ﻲﻫدشزرا   ﻦـﻳا   بﺮﺿ   و   ﻲﻔﻴﻛ   يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣﻲـﻤﻛ   يﺎـﻫنآ   ﻲﻟوﺰﻧ   ندﺮﻛ   ﺐﺗﺮﻣ   ﺲﭙﺳ   و   نﺎﺸﻧزو   رد   هﺪﺷﺎﻫ ]4.[ ب ( نﻮ ﺴﺒﻴﺟ   نواﺮﺑ   شور : زا   هدﺎﻔﺘـﺳا   و   ﻲـﻨﻴﻋ   و   ﻲـﻨﻫذ   ﻪﺘـﺳد   ود   ﻪـﺑ   ﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ   ﻢﻴـﺴﻘﺗ   ﺎـﺑ   ﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ   ﻦﻴﺑ   ﻲﺟوز   تﺎﺴﻳﺎﻘﻣ ]3.[ ج ( اوﺎﺴﻣ   ﻲﻳارﺎﻛ   شور 3 : ﭻﻴـﻫ   ﺎﻳ   ﻪﻤﻫ   نﻮﻧﺎﻗ   سﺎﺳا   ﺮﺑﺶـﺨﺑ   رد   دﺮﺑرﺎـﻛ   ﺎـﺑ   ﺲـﻛيﺎـﻫ   و   ﻲﻜﺷﺰﭘ   تﻼﻴﻬﺴﺗ   و   ﻲﻣﻮﻤﻋ ...]15.[ د ( ﺪﻣﻣﺎﻧﺮﺑ   يﺎﻫﻳﻮﭘ   يﺰﻳر : رد   دﺮﺑرﺎـﻛ   و   ﻢـﻫ   ﺎـﺑ   ﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ   ﻪـﻴﻠﻛ   ﻦﺘﻓﺮﮔ   ﺮﻈﻧ   رد   ياﺮﺑﻪﻣﺎﻧﺮﺑﺰﻳررود   يﺎﻫﺎﺗﻮﻛ   ياﺎﺿﺎﻘﺗ   ﺰﻛاﺮﻣ   و   ﺖﻴﻓﺮﻇ   تاﺮﻴﻴﻐﺗ   ﻪﻈﺣﻼﻣ   ﺎﺑ   تﺪﻣ ]8.[  ﻫ ( ﻳﺎﻀﻓ   ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ   ﺮﺛا : ﺖـﻳﻮﻟوا   ﺎـﺑـﺴﻜﻳ   و   نﺎﻳﺮﺘـﺸﻣ   بﺬـﺟ   ﺰـﻛاﺮﻣ   ﻲـﻫدﺮﻳﺎـﺳ   ﻦﺘﻓﺮـﮔ   نﺖﻳﻮﻟواﺮﺘﺳد   ﻞﺑﺎﻗ   بﺎﺨﺘﻧا   و   ﺎﻫﻪﺑﺎﺸﻣ   بﺬﺟ   ﺰﻛاﺮﻣ   رد   ﻦﻳﺮﺗ ]28.[ و ( دﺪﻋ   ﻲﻣﻮﻧﻮﺴﻛﺎﺗ   لﺪﻣ : ور   زاﻢﻴﻤـﺼﺗ   يﺎﻫهرﺎـﻴﻌﻣ   ﺪـﻨﭼ   يﺮـﻴﮔ 4   شور   ﻚـﻳ   ﻪـﻛيﺎﻀﻓ   رد   ﻞﺤﻣ   ﻦﻴﻴﻌﺗ   ياﺮﺑ   يرﺎﻣآ N ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ   ﺮـﻳز   ﻪـﺑ   ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ   ﻚـﻳ   ﻢﻴـﺴﻘﺗ   ﺎﺑ   يﺪﻌﺑيﺎـﻫﻪﺟرد   و   ﺖﻳﻮﻟوا   ﺖﻳﺎﻬﻧ   رد   و   ﻦﮕﻤﻫﻨﻳﺰﮔ   يﺪﻨﺑﺎﻫ ]25.[  1. Mixed & Zero-One Integer Programming 2. Golden Search 3.   Efficiency-Equity 4. Multi Criteria Decision Making  نﺎﻜﻣﺑﺎﻳﻤﻬﺑ   هوﺮﮔ   يزﺎﺳوردﻮﺧ   ﻲﺘﻌﻨﺻ   تﻼﻴﻬﺴﺗشور   زا   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺎﺑ Fuzzy TOPSIS و ZOLP 63   ز ( ور TOPSIS 1   ور   زاﻢﻴﻤ ﺼﺗ   ﻲ ﻧاﺮﺒﺟ   يﺎ ﻫﻪ ﺼﺧﺎﺷ   ﺪ ﻨﭼ   يﺮ ﻴﮔ : زا   ﻲــﻜﻳيدﺮﺑرﺎﻛور   ﻦﻳﺮﺗﺒﺗر   ياﺮﺑ   ﺎﻫﺎﻜﻣ   يﺪﻨﺑيﺎﻫدﺎﻬﻨﺸﻴﭘﺖﺳا   هﺪﺷ ]29.[  ح ( ﻣﺎﻧﺮﺑﻳو   ﺮﻔﺻ   ﺢﻴﺤﺻ   دﺪﻋ   يﺰﻳر : نﺎـﻴﻣ   زا   زﺎـﻴﻧ   درﻮـﻣ   نﺎﻜﻣ   ﻚﻳ   بﺎﺨﺘﻧا   دﺮﺑرﺎﻛ   ﺎﺑﻪﻨﻳﺰﮔﻨﻴﻣز   رد   دﺮﺑرﺎﻛ   ﺎﺑ   ﺎﻫﻲﺗﺎﻣﺪﺧ   ﻒﻠﺘﺨﻣ   يﺎﻫﻲﺘﻌﻨﺻ   و ]8.[  ﻲﻨﻌﻳ   ﺮﻴﺧا   يدﺮﺑرﺎﻛ   لﺪﻣ   ود   زا   هدﺎﻔﺘﺳا   ﻞﻴﻟد   ﻪﺑ TOPSIS ﻣﺎﻧﺮﺑ   ورد   ﻚـﻳو   ﺮﻔـﺻ   يﺰﻳرنآ   زا   يﺮﺼﺘﺨﻣ   ﺢﻴﺿﻮﺗ   ﻪﺑ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻦﻳاﻣ   ﻪﺘﺧادﺮﭘ   ﺎﻫﻮﺷ .  يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ   شور TOPSIS Fuzzy   ﻚﻴﻨﻜﺗ TOPSIS نﻮـﻳ   و   ﮓﻧاﻮﻫ   ﻂﺳﻮﺗ  ]21[ لﺎـﺳ   رد 1981 ﺪـﺷ   ﻪـﻳارا . شور   ﻦـﻳا   رد m ﻪﺑ   ﻪﻨﻳﺰﮔﻪﻠﻴﺳو n ﻣ   ﻲﺑﺎﻳزرا   ﺺﺧﺎﺷﻧﻮﺷ . لﺪﻣ   ﻦﻳا   ﻲﻟﻮﺻا   ﻖﻄﻨﻣ " ارﺪﻳا   ﻞﺣﺒﺜﻣ   لآ " و " ارﺪﻳا   ﻞﺣﻔﻨﻣ   لآ " ﻣ   ﻒﻳﺮﻌﺗ   ارﺪﻨﻛ ]6.[ ارﺪﻳا   ﻞﺣار   ﺖﺒﺜﻣ   لآرﺎـﻴﻌﻣ   ﻪﻛ   ﺖﺳا   ﻲﻠﺣﻲﻣ   ﺶﻫﺎﻛ   ار   ﻪﻨﻳﺰﻫ   رﺎﻴﻌﻣ   و   ﺶﻳاﺰﻓا   ار   دﻮﺳﻫد . ارهﺪـﻳا   ﻞﺣﻞـﻤﻋ   ﺖـﺒﺜﻣ   ﺲـﻜﻋ   ﻲـﻔﻨﻣ   لآﻲﻣﻨﻛ . ﻨﻳﺰﮔ   ﻪﻨﻳﺰﮔ   ﻪﻨﻴﻬﺑ   يار   زا   ﻪﻠﺻﺎﻓ   ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ   ياراد   ﻪﻛ   ﺖﺳاهﺪـﻳا   ﻞـﺣو   ﺖـﺒﺜﻣ   لآهار   زا   ﻪﻠﺻﺎﻓ   ﻦﻳﺮﺗرود   لﺎﺣ   ﻦﻴﻋ   ردﺪﻳا   ﻞﺣﺷﺎﺑ   ﻲﻔﻨﻣ   لآ . ﺑﺒﺗر   رد   ﻲﺗرﺎﺒﻋﻪـﻨﻳﺰﮔ   يﺪﻨﺑﺎـﻫ   شور   ﻪﺑ TOPSIS ﻨﻳﺰﮔهﺪـﻳا   ﺎـﺑ   ار   ﻪﺑﺎـﺸﺗ   ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ   ﻪـﻛ   ﻲﻳﺎﻫﻪـﺒﺗر   ﺪﻨـﺷﺎﺑ   ﻪﺘـﺷاد   ﺖـﺒﺜﻣ   لآﻲﻣ   ﺐﺴﻛ   يﺮﺗﻻﺎﺑﺪﻨﻨﻛ ]1.[ شور   ﻦﻳا   ردوﻼﻋﻪـﻄﻘﻧ   زا   ﻪﻨﻳﺰﮔ   ﻚﻳ   ﻪﻠﺻﺎﻓ   ﻦﺘﻓﺮﮔ   ﺮﻈﻧ   رد   ﺮﺑهﺪﻳاﺪﻳا   ﻪﻄﻘﻧ   زا   نآ   ﻪﻠﺻﺎﻓ   ﺖﺒﺜﻣ   لآﻣ   ﻪﺘﻓﺮﮔ   ﺮﻈﻧ   رد   ﻢﻫ   ﻲﻔﻨﻣ   لآﻮﺷ . ﺖـﺳا   نآﺮـﺑ   ضﺮﻓﻪﺑ   ﺺﺧﺎﺷ   ﺮﻫ   ﺖﻴﺑﻮﻠﻄﻣ   ﻪﻛﺳا   ﻲﺸﻫﺎﻛ   ﺎﻳ   ﻲﺸﻳاﺰﻓا   ﺖﺧاﻮﻨﻜﻳ   رﻮﻃ . رد   شور   ﻦـﻳا   يﺎـﻳاﺰﻣشور   ﺎﺑ   ﻪﺴﻳﺎﻘﻣﺪﻨﻧﺎﻣ   ﻪﺑﺎﺸﻣ   يﺎﻫ AHP ﻌﻣ   ﻲـﻀﻌﺑ   ﺮـﮔا   ﻪـﻛ   ﺖﺳا   نآعﻮـﻧ   زا   ﻢﻴﻤـﺼﺗ   يﺎـﻫرﺎﻴ   ﺪـﺷﺎﺑ   نآ   ﺶﻳاﺰﻓا   فﺪﻫ   و   دﻮﺳ   عﻮﻧ   زا   ﺮﮕﻳد   ﻲﻀﻌﺑ   و   ﺪﺷﺎﺑ   نآ   ﺶﻫﺎﻛ   فﺪﻫ   و   ﻪﻨﻳﺰﻫ . ﻦـﻳاهﺪﻳا   باﻮﺟ   ﻲﻧﺎﺳآ   ﻪﺑ   شور ﺖﺳا   ﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ   ﻪﻤﻫ   ﻪﺑ   ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد   ﺮﻳدﺎﻘﻣ   ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ   زا   ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ   ﻪﻛ   ار   لآﻲﻣ   اﺪﻴﭘﻨﻛ .  زا   ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ   دﺮﻜﻳور   ﻚﻳ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻦﻳا   رد TOPSIS   ﻲﻓﺮﻌﻣ   يزﺎﻓ   ﻂﻴﺤﻣ   ردﻮﺷ . ﻦﻳاﻢﻴﻤﺼﺗ   ﻞﻳﺎﺴﻣ   ﻞﺣ   ياﺮﺑ   شورﺖـﺳا   ﺐـﺳﺎﻨﻣ   رﺎﻴـﺴﺑ   يزﺎﻓ   ﻂﻴﺤﻣ   رد   ﻲﻫوﺮﮔ   يﺮﻴﮔ . ﻦـﻳا   رد   ﻪـﺑ   ﻲﻔﻴﻛ   يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ   ﻲﻫدزﺎﻴﺘﻣا   و   ﻒﻠﺘﺨﻣ   يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ   ﺖﻴﻤﻫا   ﺖﻟﺎﺣﻲﻧﺎـﺑز   يﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ   ترﻮـﺻﻲﻣ   مﺎﺠﻧاﻧﻮﺷ . ﺳا   ﺮﻳز   حﺮﺷ   ﻪﺑ   يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ   شور   ﻦﻳا   مﺎﺠﻧا   ﻞﺣاﺮﻣ :  1.   Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

Oriana fotos

Jun 6, 2018
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x