Magazine

John Deere 2500A Professional Greens Mower Service Repair Manual (tm1757)

Description
ÖÑØÒ ÜÛÛÎÛ ÉÑÎÔÜÉ×ÜÛ ÝÑÓÓÛÎÝ×ßÔ ú ÝÑÒÍËÓÛÎ ÛÏË×ÐÓÛÒÌ Ü×Ê×Í×ÑÒïéëé Ü»½ðëЮ±º»­­·±²¿´…
Categories
Published
of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
ÖÑØÒ ÜÛÛÎÛ ÉÑÎÔÜÉ×ÜÛ ÝÑÓÓÛÎÝ×ßÔ ú ÝÑÒÍËÓÛÎ ÛÏË×ÐÓÛÒÌ Ü×Ê×Í×ÑÒïéëé Ü»½ðëЮ±º»­­·±²¿´ Ù®»»²­ Ó±©»® îëððô îëððßô ¿²¼ îëððÛ ÌÓïéëé ÜÛÝðëÌÛÝØÒ×ÝßÔ ÓßÒËßÔÒ±®¬¸ ß³»®·½¿² Ê»®­·±² Ô·¬¸± ·² ËòÍòßò×ÒÌÎÑÜËÝÌ×ÑÒ ×²¬®±¼«½¬·±²Ó¿²«¿´ Ü»­½®·°¬·±²Í¿º»¬§Ì¸·­ ¬»½¸²·½¿´ ³¿²«¿´ ·­ ©®·¬¬»² º±® ¿² »¨°»®·»²½»¼ ¬»½¸²·½·¿² ¿²¼ ½±²¬¿·²­ ­»½¬·±²­ ¬¸¿¬ ¿®» ­°»½·º·½¿´´§ º±® ¬¸·­ °®±¼«½¬ò ׬ ·­ ¿ °¿®¬ ±º ¿ ¬±¬¿´ °®±¼«½¬ ­«°°±®¬ °®±¹®¿³òÍ°»½·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ ײº±®³¿¬·±²Ì¸» ³¿²«¿´ ·­ ±®¹¿²·¦»¼ ­± ¬¸¿¬ ¿´´ ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² ±² ¿ °¿®¬·½«´¿® ­§­¬»³ ·­ µ»°¬ ¬±¹»¬¸»®ò ̸» ±®¼»® ±º ¹®±«°·²¹ ·­ ¿­ º±´´±©­æÙ¿­ Û²¹·²»‹Ì¿¾´» ±º ݱ²¬»²¬­¡Í°»½·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ ײº±®³¿¬·±²¡×¼»²¬·º·½¿¬·±² Ò«³¾»®­¡Ì±±´­ ¿²¼ Ó¿¬»®·¿´­¡Ý±³°±²»²¬ Ô±½¿¬·±²¡Í½¸»³¿¬·½­ ¿²¼ Ø¿®²»­­»­¡Ì¸»±®§ ±º Ñ°»®¿¬·±²¡Ñ°»®¿¬·±² ¿²¼ Ü·¿¹²±­¬·½­¡Ü·¿¹²±­¬·½­¡Ì»­¬­ ¿²¼ ß¼¶«­¬³»²¬­¡Î»°¿·®¡Ñ¬¸»®Ü·»­»´ Û²¹·²» Û´»½¬®·½¿´ б©»® Ì®¿·² ا¼®¿«´·½­ÒÑÌÛæ Ü»°»²¼·²¹ ±² ¬¸» °¿®¬·½«´¿® ­»½¬·±² ±® ­§­¬»³ ¾»·²¹ ½±ª»®»¼ô ²±¬ ¿´´ ±º ¬¸» ¿¾±ª» ¹®±«°­ ³¿§ ¾» «­»¼òͬ»»®·²¹Ì¸» ¾´»»¼ ¬¿¾­ º±® ¬¸» °¿¹»­ ±º »¿½¸ ­»½¬·±² ©·´´ ¿´·¹² ©·¬¸ ¬¸» ­»½¬·±²­ ´·­¬»¼ ±² ¬¸·­ °¿¹»ò п¹» ²«³¾»®·²¹ ·­ ½±²­»½«¬·ª» º®±³ ¬¸» ¾»¹·²²·²¹ ±º ¬¸» Í¿º»¬§ ­»½¬·±² ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ´¿­¬ ­»½¬·±²òÞ®¿µ»­É» ¿°°®»½·¿¬» §±«® ·²°«¬ ±² ¬¸·­ ³¿²«¿´ò ׺ §±« º·²¼ ¿²§ »®®±®­ ±® ©¿²¬ ¬± ½±³³»²¬ ±² ¬¸» ´¿§±«¬ ±º ¬¸» ³¿²«¿´ °´»¿­» ½±²¬¿½¬ «­ò߬¬¿½¸³»²¬­ Ó·­½»´´¿²»±«­ß´´ ·²º±®³¿¬·±²ô ·´´«­¬®¿¬·±²­ ¿²¼ ­°»½·º·½¿¬·±²­ ·² ¬¸·­ ³¿²«¿´ ¿®» ¾¿­»¼ ±² ¬¸» ´¿¬»­¬ ·²º±®³¿¬·±² ¿¬ ¬¸» ¬·³» ±º °«¾´·½¿¬·±²ò ̸» ®·¹¸¬ ·­ ®»­»®ª»¼ ¬± ³¿µ» ½¸¿²¹»­ ¿¬ ¿²§ ¬·³» ©·¬¸±«¬ ²±¬·½»ò ÝÑÐÇÎ×ÙØÌw îððë Ü»»®» ú ݱò Ö±¸² Ü»»®» ɱ®´¼©·¼» ݱ³³»®½·¿´ ¿²¼ ݱ²­«³»® Û¯«·°³»²¬ Ü·ª·­·±² ß´´ ®·¹¸¬­ ®»­»®ª»¼ Ю»ª·±«­ Û¼·¬·±²­ ÝÑÐÇÎ×ÙØÌw îððíô îððìô îððëײ¬®±¼«½¬·±²ÍßÚÛÌÇ Ø¿²¼´» Ú´«·¼­ Í¿º»´§ ó ߪ±·¼ Ú·®»­Í¿º»¬§Î»½±¹²·¦» Í¿º»¬§ ײº±®³¿¬·±²Þ» Ю»°¿®»¼ Ú±® Û³»®¹»²½·»­Ó×Ú̸·­ ·­ ¬¸» ­¿º»¬§ó¿´»®¬ ­§³¾±´ò ɸ»² §±« ­»» ¬¸·­ ­§³¾±´ ±² §±«® ³¿½¸·²» ±® ·² ¬¸·­ ³¿²«¿´ô ¾» ¿´»®¬ ¬± ¬¸» °±¬»²¬·¿´ º±® °»®­±²¿´ ·²¶«®§ò Ú±´´±© ®»½±³³»²¼»¼ °®»½¿«¬·±²­ ¿²¼ ­¿º» ­»®ª·½·²¹ °®¿½¬·½»­ò˲¼»®­¬¿²¼ Í·¹²¿´ ɱ®¼­Ó×Úß ­·¹²¿´ ©±®¼ ó ÜßÒÙÛÎô ÉßÎÒ×ÒÙô ±® ÝßËÌ×±² ó ·­ «­»¼ ©·¬¸ ¬¸» ­¿º»¬§ó¿´»®¬ ­§³¾±´ò ÜßÒÙÛÎ ·¼»²¬·º·»­ ¬¸» ³±­¬ ­»®·±«­ ¸¿¦¿®¼­ò ÜßÒÙÛÎ ±® ÉßÎÒ×ÒÙ ­¿º»¬§ ­·¹²­ ¿®» ´±½¿¬»¼ ²»¿® ­°»½·º·½ ¸¿¦¿®¼­ò Ù»²»®¿´ °®»½¿«¬·±²­ ¿®» ´·­¬»¼ ±² ÝßËÌ×±² ­¿º»¬§ ­·¹²­ò ÝßËÌ×±² ¿´­± ½¿´´­ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ­¿º»¬§ ³»­­¿¹»­ ·² ¬¸·­ ³¿²«¿´ò¡ ɸ»² §±« ©±®µ ¿®±«²¼ º«»´ô ¼± ²±¬ ­³±µ» ±® ©±®µ ²»¿® ¸»¿¬»®­ ±® ±¬¸»® º·®» ¸¿¦¿®¼­ò ¡ ͬ±®» º´¿³³¿¾´» º´«·¼­ ¿©¿§ º®±³ º·®» ¸¿¦¿®¼­ò ܱ ²±¬ ·²½·²»®¿¬» ±® °«²½¬«®» °®»­­«®·¦»¼ ½±²¬¿·²»®­ò ¡ Ó¿µ» ­«®» ³¿½¸·²» ·­ ½´»¿² ±º ¬®¿­¸ô ¹®»¿­»ô ¿²¼ ¼»¾®·­ò ¡ ܱ ²±¬ ­¬±®» ±·´§ ®¿¹­å ¬¸»§ ½¿² ·¹²·¬» ¿²¼ ¾«®² ­°±²¬¿²»±«­´§òλ°´¿½» Í¿º»¬§ Í·¹²­¡Þ» °®»°¿®»¼ ·º ¿ º·®» ­¬¿®¬­ò¡Õ»»° ¿ º·®­¬ ¿·¼ µ·¬ ¿²¼ º·®» »¨¬·²¹«·­¸»® ¸¿²¼§ò¡ Õ»»° »³»®¹»²½§ ²«³¾»®­ º±® ¼±½¬±®­ô ¿³¾«´¿²½» ­»®ª·½»ô ¸±­°·¬¿´ô ¿²¼ º·®» ¼»°¿®¬³»²¬ ²»¿® §±«® ¬»´»°¸±²»òË­» Ý¿®» ײ Ø¿²¼´·²¹ ¿²¼ Í»®ª·½·²¹ Þ¿¬¬»®·»­Ó×Úλ°´¿½» ³·­­·²¹ ±® ¼¿³¿¹»¼ ­¿º»¬§ ­·¹²­ò Í»» ¬¸» ³¿½¸·²» ±°»®¿¬±®Ž­ ³¿²«¿´ º±® ½±®®»½¬ ­¿º»¬§ ­·¹² °´¿½»³»²¬òÓ×ÚÍ¿º»¬§óïÍßÚÛÌÇ Ð®»ª»²¬ Þ¿¬¬»®§ Û¨°´±­·±²­ ¡ Õ»»° ­°¿®µ­ô ´·¹¸¬»¼ ³¿¬½¸»­ô ¿²¼ ±°»² º´¿³» ¿©¿§ º®±³ ¬¸» ¬±° ±º ¾¿¬¬»®§ò Þ¿¬¬»®§ ¹¿­ ½¿² »¨°´±¼»òÑ°»®¿¬·²¹ »¯«·°³»²¬ ­¿º»´§ ®»¯«·®»­ ¬¸» º«´´ ¿¬¬»²¬·±² ±º ¬¸» ±°»®¿¬±®ò ܱ ²±¬ ©»¿® ®¿¼·± ±® ³«­·½ ¸»¿¼°¸±²»­ ©¸·´» ±°»®¿¬·²¹ ³¿½¸·²»ò¡ Ò»ª»® ½¸»½µ ¾¿¬¬»®§ ½¸¿®¹» ¾§ °´¿½·²¹ ¿ ³»¬¿´ ±¾¶»½¬ ¿½®±­­ ¬¸» °±­¬­ò Ë­» ¿ ª±´¬ó³»¬»® ±® ¸§¼®±³»¬»®òË­» Ý¿®» ß®±«²¼ Ø·¹¸óЮ»­­«®» Ú´«·¼ Ô·²»­¡ ܱ ²±¬ ½¸¿®¹» ¿ º®±¦»² ¾¿¬¬»®§å ·¬ ³¿§ »¨°´±¼»ò É¿®³ ¾¿¬¬»®§ ¬± ïêpÝ øêðpÚ÷òߪ±·¼ Ø·¹¸óЮ»­­«®» Ú´«·¼­Ð®»ª»²¬ ß½·¼ Þ«®²­ ¡ Í«´º«®·½ ¿½·¼ ·² ¾¿¬¬»®§ »´»½¬®±´§¬» ·­ °±·­±²±«­ò ׬ ·­ ­¬®±²¹ »²±«¹¸ ¬± ¾«®² ­µ·²ô »¿¬ ¸±´»­ ·² ½´±¬¸·²¹ô ¿²¼ ½¿«­» ¾´·²¼²»­­ ·º ­°´¿­¸»¼ ·²¬± »§»­ò ߪ±·¼ ¿½·¼ ¾«®²­ ¾§æ ïò Ú·´´·²¹ ¾¿¬¬»®·»­ ·² ¿ ©»´´óª»²¬·´¿¬»¼ ¿®»¿ò Ó×Úîò É»¿®·²¹ »§» °®±¬»½¬·±² ¿²¼ ®«¾¾»® ¹´±ª»­ò íò ߪ±·¼·²¹ ¾®»¿¬¸·²¹ º«³»­ ©¸»² »´»½¬®±´§¬» ·­ ¿¼¼»¼ò ìò ߪ±·¼·²¹ ­°·´´·²¹ ±® ¼®·°°·²¹ »´»½¬®±´§¬»òÛ­½¿°·²¹ º´«·¼ «²¼»® °®»­­«®» ½¿² °»²»¬®¿¬» ¬¸» ­µ·² ½¿«­·²¹ ­»®·±«­ ·²¶«®§ò ߪ±·¼ ·²¶«®§ º®±³ »­½¿°·²¹ º´«·¼ «²¼»® °®»­­«®» ¾§ ­¬±°°·²¹ ¬¸» »²¹·²» ¿²¼ ®»´·»ª·²¹ °®»­­«®» ·² ¬¸» ­§­¬»³ ¾»º±®» ¼·­½±²²»½¬·²¹ ±® ½±²²»½¬·²¹ ¸§¼®¿«´·½ ±® ±¬¸»® ´·²»­ò Ì·¹¸¬»² ¿´´ ½±²²»½¬·±²­ ¾»º±®» ¿°°´§·²¹ °®»­­«®»òëò Ë­» °®±°»® ¶«³° ­¬¿®¬ °®±½»¼«®»ò ׺ §±« ­°·´´ ¿½·¼ ±² §±«®­»´ºæ ïò Ú´«­¸ §±«® ­µ·² ©·¬¸ ©¿¬»®ò îò ß°°´§ ¾¿µ·²¹ ­±¼¿ ±® ´·³» ¬± ¸»´° ²»«¬®¿´·¦» ¬¸» ¿½·¼òÍ»¿®½¸ º±® ´»¿µ­ ©·¬¸ ¿ °·»½» ±º ½¿®¼¾±¿®¼ò Ю±¬»½¬ ¸¿²¼­ ¿²¼ ¾±¼§ º®±³ ¸·¹¸ °®»­­«®» º´«·¼­ò ׺ ¿² ¿½½·¼»²¬ ±½½«®­ô ­»» ¿ ¼±½¬±® ·³³»¼·¿¬»´§ò ß²§ º´«·¼ ·²¶»½¬»¼ ·²¬± ¬¸» ­µ·² ³«­¬ ¾» ­«®¹·½¿´´§ ®»³±ª»¼ ©·¬¸·² ¿ º»© ¸±«®­ ±® ¹¿²¹®»²» ³¿§ ®»­«´¬ò ܱ½¬±®­ «²º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¬¸·­ ¬§°» ±º ·²¶«®§ ­¸±«´¼ ®»º»®»²½» ¿ µ²±©´»¼¹»¿¾´» ³»¼·½¿´ ­±«®½»ò Í«½¸ ·²º±®³¿¬·±² ·­ ¿ª¿·´¿¾´» º®±³ Ü»»®» ú ݱ³°¿²§ Ó»¼·½¿´ Ü»°¿®¬³»²¬ ·² Ó±´·²»ô ×´´·²±·­ô ËòÍòßòíò Ú´«­¸ §±«® »§»­ ©·¬¸ ©¿¬»® º±® ïð ó ïë ³·²«¬»­ò ìò Ù»¬ ³»¼·½¿´ ¿¬¬»²¬·±² ·³³»¼·¿¬»´§ò ׺ ¿½·¼ ·­ ­©¿´´±©»¼æ ïò Ü®·²µ ´¿®¹» ¿³±«²¬­ ±º ©¿¬»® ±® ³·´µò îò ̸»² ¼®·²µ ³·´µ ±º ³¿¹²»­·¿ô ¾»¿¬»² »¹¹­ô ±® ª»¹»¬¿¾´» ±·´òߪ±·¼ Ø»¿¬·²¹ Ò»¿® Ю»­­«®·¦»¼ Ú´«·¼ Ô·²»­íò Ù»¬ ³»¼·½¿´ ¿¬¬»²¬·±² ·³³»¼·¿¬»´§òÉ»¿® Ю±¬»½¬·ª» Ý´±¬¸·²¹Ó×Ú Ó×ÚÉ»¿® ½´±­» º·¬¬·²¹ ½´±¬¸·²¹ ¿²¼ ­¿º»¬§ »¯«·°³»²¬ ¿°°®±°®·¿¬» ¬± ¬¸» ¶±¾ò Ю±´±²¹»¼ »¨°±­«®» ¬± ´±«¼ ²±·­» ½¿² ½¿«­» ·³°¿·®³»²¬ ±® ´±­­ ±º ¸»¿®·²¹ò É»¿® ¿ ­«·¬¿¾´» ¸»¿®·²¹ °®±¬»½¬·ª» ¼»ª·½» ­«½¸ ¿­ »¿®³«ºº­ ±® »¿®°´«¹­ ¬± °®±¬»½¬ ¿¹¿·²­¬ ±¾¶»½¬·±²¿¾´» ±® «²½±³º±®¬¿¾´» ´±«¼ ²±·­»­ò Í¿º»¬§Ú´¿³³¿¾´» ­°®¿§ ½¿² ¾» ¹»²»®¿¬»¼ ¾§ ¸»¿¬·²¹ ²»¿® °®»­­«®·¦»¼ º´«·¼ ´·²»­ô ®»­«´¬·²¹ ·² ­»ª»®» ¾«®²­ ¬± §±«®­»´º ¿²¼ ¾§­¬¿²¼»®­ò ܱ ²±¬ ¸»¿¬ ¾§ ©»´¼·²¹ô ­±´¼»®·²¹ô ±® «­·²¹ ¿ ¬±®½¸ ²»¿® °®»­­«®·¦»¼ º´«·¼ ´·²»­ ±® ±¬¸»® º´¿³³¿¾´» ³¿¬»®·¿´­ò Ю»­­«®·¦»¼ ´·²»­ ½¿² ¾» ¿½½·¼»²¬¿´´§ ½«¬ ©¸»² ¸»¿¬ ¹±»­ ¾»§±²¼ ¬¸» ·³³»¼·¿¬» º´¿³» ¿®»¿òóîÍßÚÛÌÇ Í«°°±®¬ Ó¿½¸·²» Ю±°»®´§ ¿²¼ Ë­» Ю±°»® Ô·º¬·²¹ Û¯«·°³»²¬Í»®ª·½» Ó¿½¸·²»­ Í¿º»´§Ó×ÚÌ·» ´±²¹ ¸¿·® ¾»¸·²¼ §±«® ¸»¿¼ò ܱ ²±¬ ©»¿® ¿ ²»½µ¬·»ô ­½¿®ºô ´±±­» ½´±¬¸·²¹ô ±® ²»½µ´¿½» ©¸»² §±« ©±®µ ²»¿® ³¿½¸·²» ¬±±´­ ±® ³±ª·²¹ °¿®¬­ò ׺ ¬¸»­» ·¬»³­ ©»®» ¬± ¹»¬ ½¿«¹¸¬ô ­»ª»®» ·²¶«®§ ½±«´¼ ®»­«´¬ò λ³±ª» ®·²¹­ ¿²¼ ±¬¸»® ¶»©»´®§ ¬± °®»ª»²¬ »´»½¬®·½¿´ ­¸±®¬­ ¿²¼ »²¬¿²¹´»³»²¬ ·² ³±ª·²¹ °¿®¬­òË­» Ю±°»® ̱±´­ Ë­» ¬±±´­ ¿°°®±°®·¿¬» ¬± ¬¸» ©±®µò Ó¿µ»­¸·º¬ ¬±±´­ ¿²¼ °®±½»¼«®»­ ½¿² ½®»¿¬» ­¿º»¬§ ¸¿¦¿®¼­ò Ë­» °±©»® ¬±±´­ ±²´§ ¬± ´±±­»² ¬¸®»¿¼»¼ °¿®¬­ ¿²¼ º¿­¬»²»®­ò Ú±® ´±±­»²·²¹ ¿²¼ ¬·¹¸¬»²·²¹ ¸¿®¼©¿®»ô «­» ¬¸» ½±®®»½¬ ­·¦» ¬±±´­ò ܱ ²±¬ «­» ËòÍò ³»¿­«®»³»²¬ ¬±±´­ ±² ³»¬®·½ º¿­¬»²»®­ò ߪ±·¼ ¾±¼·´§ ·²¶«®§ ½¿«­»¼ ¾§ ­´·°°·²¹ ©®»²½¸»­ò Ë­» ±²´§ ­»®ª·½» °¿®¬­ ³»»¬·²¹ Ö±¸² Ü»»®» ­°»½·º·½¿¬·±²­òÓ×Ú׺ §±« ³«­¬ ©±®µ ±² ¿ ´·º¬»¼ ³¿½¸·²» ±® ¿¬¬¿½¸³»²¬ô ­»½«®»´§ ­«°°±®¬ ¬¸» ³¿½¸·²» ±® ¿¬¬¿½¸³»²¬ò ܱ ²±¬ ­«°°±®¬ ¬¸» ³¿½¸·²» ±² ½·²¼»® ¾´±½µ­ô ¸±´´±© ¬·´»­ô ±® °®±°­ ¬¸¿¬ ³¿§ ½®«³¾´» «²¼»® ½±²¬·²«±«­ ´±¿¼ò ܱ ²±¬ ©±®µ «²¼»® ¿ ³¿½¸·²» ¬¸¿¬ ·­ ­«°°±®¬»¼ ­±´»´§ ¾§ ¿ ¶¿½µò Ú±´´±© ®»½±³³»²¼»¼ °®±½»¼«®»­ ·² ¬¸·­ ³¿²«¿´ò Ô·º¬·²¹ ¸»¿ª§ ½±³°±²»²¬­ ·²½±®®»½¬´§ ½¿² ½¿«­» ­»ª»®» ·²¶«®§ ±® ³¿½¸·²» ¼¿³¿¹»ò Ú±´´±© ®»½±³³»²¼»¼ °®±½»¼«®» º±® ®»³±ª¿´ ¿²¼ ·²­¬¿´´¿¬·±² ±º ½±³°±²»²¬­ ·² ¬¸» ³¿²«¿´òɱ®µ ײ Ý´»¿² ß®»¿ Þ»º±®» ­¬¿®¬·²¹ ¿ ¶±¾æп®µ Ó¿½¸·²» Í¿º»´§ïò Ý´»¿² ©±®µ ¿®»¿ ¿²¼ ³¿½¸·²»ò îò Ó¿µ» ­«®» §±« ¸¿ª» ¿´´ ²»½»­­¿®§ ¬±±´­ ¬± ¼± §±«® ¶±¾ò íò Ø¿ª» ¬¸» ®·¹¸¬ °¿®¬­ ±² ¸¿²¼ò ìò λ¿¼ ¿´´ ·²­¬®«½¬·±²­ ¬¸±®±«¹¸´§å ¼± ²±¬ ¿¬¬»³°¬ ­¸±®¬½«¬­òË­·²¹ Ø·¹¸ Ю»­­«®» É¿­¸»®­ Ó×ÚÞ»º±®» ©±®µ·²¹ ±² ¬¸» ³¿½¸·²»æ ïò Ô±©»® ¿´´ »¯«·°³»²¬ ¬± ¬¸» ¹®±«²¼ò îò ͬ±° ¬¸» »²¹·²» ¿²¼ ®»³±ª» ¬¸» µ»§òÜ·®»½¬·²¹ °®»­­«®·¦»¼ ©¿¬»® ¿¬ »´»½¬®±²·½ñ»´»½¬®·½¿´ ½±³°±²»²¬­ ±® ½±²²»½¬±®­ô ¾»¿®·²¹­ô ¸§¼®¿«´·½ ­»¿´­ô º«»´ ·²¶»½¬·±² °«³°­ ±® ±¬¸»® ­»²­·¬·ª» °¿®¬­ ¿²¼ ½±³°±²»²¬­ ³¿§ ½¿«­» °®±¼«½¬ ³¿´º«²½¬·±²­ò λ¼«½» °®»­­«®» ¿²¼ ­°®¿§ ¿¬ ¿ ìë ¬± çð ¼»¹®»» ¿²¹´»ò×´´«³·²¿¬» ɱ®µ ß®»¿ Í¿º»´§íò Ü·­½±²²»½¬ ¬¸» ¾¿¬¬»®§ ¹®±«²¼ ­¬®¿°ò×´´«³·²¿¬» §±«® ©±®µ ¿®»¿ ¿¼»¯«¿¬»´§ ¾«¬ ­¿º»´§ò Ë­» ¿ °±®¬¿¾´» ­¿º»¬§ ´·¹¸¬ º±® ©±®µ·²¹ ·²­·¼» ±® «²¼»® ¬¸» ³¿½¸·²»ò Ó¿µ» ­«®» ¬¸» ¾«´¾ ·­ »²½´±­»¼ ¾§ ¿ ©·®» ½¿¹»ò ̸» ¸±¬ º·´¿³»²¬ ±º ¿² ¿½½·¼»²¬¿´´§ ¾®±µ»² ¾«´¾ ½¿² ·¹²·¬» ­°·´´»¼ º«»´ ±® ±·´òìò Ø¿²¹ ¿ Ü± Ò±¬ Ñ°»®¿¬»Œ ¬¿¹ ·² ±°»®¿¬±® ­¬¿¬·±²òÍ¿º»¬§óíÍßÚÛÌÇ ßª±·¼ Ø¿®³º«´ ß­¾»­¬±­ Ü«­¬É±®µ ײ Ê»²¬·´¿¬»¼ ß®»¿ßª±·¼ ¾®»¿¬¸·²¹ ¼«­¬ ¬¸¿¬ ³¿§ ¾» ¹»²»®¿¬»¼ ©¸»² ¸¿²¼´·²¹ ½±³°±²»²¬­ ½±²¬¿·²·²¹ ¿­¾»­¬±­ º·¾»®­ò ײ¸¿´»¼ ¿­¾»­¬±­ º·¾»®­ ³¿§ ½¿«­» ´«²¹ ½¿²½»®òÓ×ÚÛ²¹·²» »¨¸¿«­¬ º«³»­ ½¿² ½¿«­» ­·½µ²»­­ ±® ¼»¿¬¸ò ׺ ·¬ ·­ ²»½»­­¿®§ ¬± ®«² ¿² »²¹·²» ·² ¿² »²½´±­»¼ ¿®»¿ô ®»³±ª» ¬¸» »¨¸¿«­¬ º«³»­ º®±³ ¬¸» ¿®»¿ ©·¬¸ ¿² »¨¸¿«­¬ °·°» »¨¬»²­·±²ò ׺ §±« ¼± ²±¬ ¸¿ª» ¿² »¨¸¿«­¬ °·°» »¨¬»²­·±²ô ±°»² ¬¸» ¼±±®­ ¿²¼ ¹»¬ ±«¬­·¼» ¿·® ·²¬± ¬¸» ¿®»¿òÉ¿®²·²¹æ Ý¿´·º±®²·¿ Ю±°±­·¬·±² êë É¿®²·²¹Ý±³°±²»²¬­ ·² °®±¼«½¬­ ¬¸¿¬ ³¿§ ½±²¬¿·² ¿­¾»­¬±­ º·¾»®­ ¿®» ¾®¿µ» °¿¼­ô ¾®¿µ» ¾¿²¼ ¿²¼ ´·²·²¹ ¿­­»³¾´·»­ô ½´«¬½¸ °´¿¬»­ô ¿²¼ ­±³» ¹¿­µ»¬­ò ̸» ¿­¾»­¬±­ «­»¼ ·² ¬¸»­» ½±³°±²»²¬­ ·­ «­«¿´´§ º±«²¼ ·² ¿ ®»­·² ±® ­»¿´»¼ ·² ­±³» ©¿§ò Ò±®³¿´ ¸¿²¼´·²¹ ·­ ²±¬ ¸¿¦¿®¼±«­ ¿­ ´±²¹ ¿­ ¿·®¾±®²» ¼«­¬ ½±²¬¿·²·²¹ ¿­¾»­¬±­ ·­ ²±¬ ¹»²»®¿¬»¼ò ߪ±·¼ ½®»¿¬·²¹ ¼«­¬ò Ò»ª»® «­» ½±³°®»­­»¼ ¿·® º±® ½´»¿²·²¹ò ߪ±·¼ ¾®«­¸·²¹ ±® ¹®·²¼·²¹ ³¿¬»®·¿´ ½±²¬¿·²·²¹ ¿­¾»­¬±­ò ɸ»² ­»®ª·½·²¹ô ©»¿® ¿² ¿°°®±ª»¼ ®»­°·®¿¬±®ò ß ­°»½·¿´ ª¿½««³ ½´»¿²»® ·­ ®»½±³³»²¼»¼ ¬± ½´»¿² ¿­¾»­¬±­ò ׺ ²±¬ ¿ª¿·´¿¾´»ô ¿°°´§ ¿ ³·­¬ ±º ±·´ ±® ©¿¬»® ±² ¬¸» ³¿¬»®·¿´ ½±²¬¿·²·²¹ ¿­¾»­¬±­ò Õ»»° ¾§­¬¿²¼»®­ ¿©¿§ º®±³ ¬¸» ¿®»¿òÍ»®ª·½» Ì·®»­ Í¿º»´§Ù¿­±´·²» »²¹·²» »¨¸¿«­¬ º®±³ ¬¸·­ °®±¼«½¬ ½±²¬¿·²­ ½¸»³·½¿´­ µ²±©² ¬± ¬¸» ͬ¿¬» ±º Ý¿´·º±®²·¿ ¬± ½¿«­» ½¿²½»®ô ¾·®¬¸ ¼»º»½¬­ô ±® ±¬¸»® ®»°®±¼«½¬·ª» ¸¿®³ò Ü·»­»´ »²¹·²» »¨¸¿«­¬ ¿²¼ ­±³» ±º ·¬­ ½±²­¬·¬«»²¬­ ¿®» µ²±©² ¬± ¬¸» ͬ¿¬» ±º Ý¿´·º±®²·¿ ¬± ½¿«­» ½¿²½»®ô ¾·®¬¸ ¼»º»½¬­ô ¿²¼ ±¬¸»® ®»°®±¼«½¬·ª» ¸¿®³òλ³±ª» п·²¬ Þ»º±®» É»´¼·²¹ ±® Ø»¿¬·²¹ ߪ±·¼ °±¬»²¬·¿´´§ ¬±¨·½ º«³»­ ¿²¼ ¼«­¬ò Ø¿¦¿®¼±«­ º«³»­ ½¿² ¾» ¹»²»®¿¬»¼ ©¸»² °¿·²¬ ·­ ¸»¿¬»¼ ¾§ ©»´¼·²¹ô ­±´¼»®·²¹ô ±® «­·²¹ ¿ ¬±®½¸ò ܱ ¿´´ ©±®µ ±«¬­·¼» ±® ·² ¿ ©»´´ ª»²¬·´¿¬»¼ ¿®»¿ò Ü·­°±­» ±º °¿·²¬ ¿²¼ ­±´ª»²¬ °®±°»®´§ò λ³±ª» °¿·²¬ ¾»º±®» ©»´¼·²¹ ±® ¸»¿¬·²¹æ ׺ §±« ­¿²¼ ±® ¹®·²¼ °¿·²¬ô ¿ª±·¼ ¾®»¿¬¸·²¹ ¬¸» ¼«­¬ò É»¿® ¿² ¿°°®±ª»¼ ®»­°·®¿¬±®ò ׺ §±« «­» ­±´ª»²¬ ±® °¿·²¬ ­¬®·°°»®ô ®»³±ª» ­¬®·°°»® ©·¬¸ ­±¿° ¿²¼ ©¿¬»® ¾»º±®» ©»´¼·²¹ò λ³±ª» ­±´ª»²¬ ±® °¿·²¬ ­¬®·°°»® ½±²¬¿·²»®­ ¿²¼ ±¬¸»® º´¿³³¿¾´» ³¿¬»®·¿´ º®±³ ¿®»¿ò ß´´±© º«³»­ ¬± ¼·­°»®­» ¿¬ ´»¿­¬ ïë ³·²«¬»­ ¾»º±®» ©»´¼·²¹ ±® ¸»¿¬·²¹òÓ×ÚÛ¨°´±­·ª» ­»°¿®¿¬·±² ±º ¿ ¬·®» ¿²¼ ®·³ °¿®¬­ ½¿² ½¿«­» ­»®·±«­ ·²¶«®§ ±® ¼»¿¬¸ò ܱ ²±¬ ¿¬¬»³°¬ ¬± ³±«²¬ ¿ ¬·®» «²´»­­ §±« ¸¿ª» ¬¸» °®±°»® »¯«·°³»²¬ ¿²¼ »¨°»®·»²½» ¬± °»®º±®³ ¬¸» ¶±¾ò ß´©¿§­ ³¿·²¬¿·² ¬¸» ½±®®»½¬ ¬·®» °®»­­«®»ò ܱ ²±¬ ·²º´¿¬» ¬¸» ¬·®»­ ¿¾±ª» ¬¸» ®»½±³³»²¼»¼ °®»­­«®»ò Ò»ª»® ©»´¼ ±® ¸»¿¬ ¿ ©¸»»´ ¿²¼ ¬·®» ¿­­»³¾´§ò ̸» ¸»¿¬ ½¿² ½¿«­» ¿² ·²½®»¿­» ·² ¿·® °®»­­«®» ®»­«´¬·²¹ ·² ¿ ¬·®» »¨°´±­·±²ò É»´¼·²¹ ½¿² ­¬®«½¬«®¿´´§ ©»¿µ»² ±® ¼»º±®³ ¬¸» ©¸»»´ò ɸ»² ·²º´¿¬·²¹ ¬·®»­ô «­» ¿ ½´·°ó±² ½¸«½µ ¿²¼ »¨¬»²­·±² ¸±­» ´±²¹ »²±«¹¸ ¬± ¿´´±© §±« ¬± ­¬¿²¼ ¬± ±²» ­·¼» ¿²¼ ²±¬ ·² º®±²¬ ±º ±® ±ª»® ¬¸» ¬·®» ¿­­»³¾´§ò Ë­» ¿ ­¿º»¬§ ½¿¹» ·º ¿ª¿·´¿¾´»ò ݸ»½µ ©¸»»´­ º±® ´±© °®»­­«®»ô ½«¬­ô ¾«¾¾´»­ô ¼¿³¿¹»¼ ®·³­ ±® ³·­­·²¹ ´«¹ ¾±´¬­ ¿²¼ ²«¬­òÍ¿º»¬§óìÍßÚÛÌÇ ßª±·¼ ײ¶«®§ Ú®±³ ન¬·²¹ Þ´¿¼»­ô ß«¹»®­ ¿²¼ ÐÌÑ Í¸¿º¬­Ü·®»½¬ »¨°±­«®» ¬± ¸¿¦¿®¼±«­ ½¸»³·½¿´­ ½¿² ½¿«­» ­»®·±«­ ·²¶«®§ò ᬻ²¬·¿´´§ ¸¿¦¿®¼±«­ ½¸»³·½¿´­ «­»¼ ©·¬¸ Ö±¸² Ü»»®» »¯«·°³»²¬ ·²½´«¼» ­«½¸ ·¬»³­ ¿­ ´«¾®·½¿²¬­ô ½±±´¿²¬­ô °¿·²¬­ô ¿²¼ ¿¼¸»­·ª»­ò ß Ó¿¬»®·¿´ Í¿º»¬§ Ü¿¬¿ ͸»»¬ øÓÍÜÍ÷ °®±ª·¼»­ ­°»½·º·½ ¼»¬¿·´­ ±² ½¸»³·½¿´ °®±¼«½¬­æ °¸§­·½¿´ ¿²¼ ¸»¿´¬¸ ¸¿¦¿®¼­ô ­¿º»¬§ °®±½»¼«®»­ô ¿²¼ »³»®¹»²½§ ®»­°±²­» ¬»½¸²·¯«»­ò ݸ»½µ ¬¸» ÓÍÜÍ ¾»º±®» §±« ­¬¿®¬ ¿²§ ¶±¾ «­·²¹ ¿ ¸¿¦¿®¼±«­ ½¸»³·½¿´ò ̸¿¬ ©¿§ §±« ©·´´ µ²±© »¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ¬¸» ®·­µ­ ¿®» ¿²¼ ¸±© ¬± ¼± ¬¸» ¶±¾ ­¿º»´§ò ̸»² º±´´±© °®±½»¼«®»­ ¿²¼ ®»½±³³»²¼»¼ »¯«·°³»²¬òÜ·­°±­» Ѻ É¿­¬» Ю±°»®´§ Ó×ÚÕ»»° ¸¿²¼­ ¿²¼ º»»¬ ¿©¿§ ©¸·´» ³¿½¸·²» ·­ ®«²²·²¹ò ͸«¬ ±ºº °±©»® ¬± ­»®ª·½»ô ´«¾®·½¿¬» ±® ®»³±ª» ³±©»® ¾´¿¼»­ô ¿«¹»®­ ±® ÐÌÑ ­¸¿º¬­òÍ»®ª·½» ݱ±´·²¹ ͧ­¬»³ Í¿º»´§×³°®±°»®´§ ¼·­°±­·²¹ ±º ©¿­¬» ½¿² ¬¸®»¿¬»² ¬¸» »²ª·®±²³»²¬ ¿²¼ »½±´±¹§ò ᬻ²¬·¿´´§ ¸¿®³º«´ ©¿­¬» «­»¼ ©·¬¸ Ö±¸² Ü»»®» »¯«·°³»²¬ ·²½´«¼» ­«½¸ ·¬»³­ ¿­ ±·´ô º«»´ô ½±±´¿²¬ô ¾®¿µ» º´«·¼ô º·´¬»®­ô ¿²¼ ¾¿¬¬»®·»­ò Ë­» ´»¿µ°®±±º ½±²¬¿·²»®­ ©¸»² ¼®¿·²·²¹ º´«·¼­ò ܱ ²±¬ «­» º±±¼ ±® ¾»ª»®¿¹» ½±²¬¿·²»®­ ¬¸¿¬ ³¿§ ³·­´»¿¼ ­±³»±²» ·²¬± ¼®·²µ·²¹ º®±³ ¬¸»³ò ܱ ²±¬ °±«® ©¿­¬» ±²¬± ¬¸» ¹®±«²¼ô ¼±©² ¿ ¼®¿·²ô ±® ·²¬± ¿²§ ©¿¬»® ­±«®½»ò ײ¯«·®» ±² ¬¸» °®±°»® ©¿§ ¬± ®»½§½´» ±® ¼·­°±­» ±º ©¿­¬» º®±³ §±«® ´±½¿´ »²ª·®±²³»²¬¿´ ±® ®»½§½´·²¹ ½»²¬»®ô ±® º®±³ §±«® Ö±¸² Ü»»®» ¼»¿´»®òÔ·ª» É·¬¸ Í¿º»¬§Ó×ÚÛ¨°´±­·ª» ®»´»¿­» ±º º´«·¼­ º®±³ °®»­­«®·¦»¼ ½±±´·²¹ ­§­¬»³ ½¿² ½¿«­» ­»®·±«­ ¾«®²­ò ͸«¬ ±ºº ³¿½¸·²»ò Ѳ´§ ®»³±ª» º·´´»® ½¿° ©¸»² ½±±´ »²±«¹¸ ¬± ¬±«½¸ ©·¬¸ ¾¿®» ¸¿²¼­ò Í´±©´§ ´±±­»² ½¿° ¬± º·®­¬ ­¬±° ¬± ®»´·»ª» °®»­­«®» ¾»º±®» ®»³±ª·²¹ ½±³°´»¬»´§òØ¿²¼´» ݸ»³·½¿´ Ю±¼«½¬­ Í¿º»´§ Ó×ÚÞ»º±®» ®»¬«®²·²¹ ³¿½¸·²» ¬± ½«­¬±³»®ô ³¿µ» ­«®» ³¿½¸·²» ·­ º«²½¬·±²·²¹ °®±°»®´§ô »­°»½·¿´´§ ¬¸» ­¿º»¬§ ­§­¬»³­ò ײ­¬¿´´ ¿´´ ¹«¿®¼­ ¿²¼ ­¸·»´¼­òÓ×ÚÍ¿º»¬§óëÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ ßÒÜ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ ÌßÞÔÛ ÑÚ ÝÑÒÌÛÒÌÍ Í°»½ ·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ ײº±®³¿¬·±²Ì¿¾´» ±º ݱ²¬»²¬­Í°»½·º·½¿¬·±²­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòç Ù»²»®¿´ Ê»¸·½´» Í°»½·º·½¿¬·±²­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòç λ°¿·® ײº±®³¿¬·±²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïî Ó»¬®·½ Ú¿­¬»²»® ̱®¯«» Ê¿´«»­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïî Ó»¬®·½ Ú¿­¬»²»® ̱®¯«» Ê¿´«»­ ó Ù®¿¼» éòòòòïí ײ½¸ Ú¿­¬»²»® ̱®¯«» Ê¿´«»­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïì Ñóη²¹ Í»¿´ Í»®ª·½» λ½±³³»²¼¿¬·±²­òòòòòòïë Ú«»´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïç Ë­·²¹ Ю±°»® Ú«»´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïç Ñ·´­ ú Ô«¾®·½¿²¬­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîð Û²¹·²» Ñ·´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîð ا¼®±­¬¿¬·½ Ì®¿²­³·­­·±² ¿²¼ ا¼®¿«´·½ Ñ·´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîð Ù®»¿­»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîï ß´¬»®²¿¬·ª» Ô«¾®·½¿²¬­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîï ͧ²¬¸»¬·½ Ô«¾®·½¿²¬­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîï Ô«¾®·½¿²¬ ͬ±®¿¹» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîï Ó·¨·²¹ ±º Ô«¾®·½¿²¬­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîï Ñ·´ Ú·´¬»®­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîî ݱ±´¿²¬ Í°»½·º·½¿¬·±²­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîî Û²¹·²» ݱ±´¿²¬òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîî Û²¹·²» ݱ±´¿²¬ Ü®¿·² ײ¬»®ª¿´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîí ×¼»²¬·º·½¿¬·±² Ò«³¾»®­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîì Ó¿½¸·²» ×¼»²¬·º·½¿¬·±² Ò«³¾»® Ô±½¿¬·±²­ òòòòîì Ñ°»®¿¬·±²¿´ ݸ»½µ±«¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîë ײ¬»®´±½µ ͧ­¬»³ Ñ°»®¿¬·±² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîë Ù»²»®¿´ ײº±®³¿¬·±²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîê Ü·»­»´ Û²¹·²» ß·® Ú·´¬»® λ­¬®·½¬·±² ײ¼·½¿¬±® ݸ»½µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîê ا¼®¿«´·½ λ­»®ª±·® Ñ·´ Ô»ª»´ ݸ»½µòòòòòòòòòòòòîê ا¼®¿«´·½ Ñ·´ Ú·´¬»® λ­¬®·½¬·±² ײ¼·½¿¬±® ݸ»½µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîé ͬ¿®¬ Ý·®½«·¬ ݸ»½µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîè Û´»½¬®±²·½ ݱ²¬®±´ Ó±¼«´» ݸ»½µ òòòòòòòòòòòòòòòòòîèÍ°»½·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ ײº±®³¿¬·±² Ì¿¾´» ±º ݱ²¬»²¬­ ó éÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ ßÒÜ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ Í°»½·º·½¿¬·±²­ Ù»²»®¿´ Ê»¸·½´» Í°»½·º·½¿¬·±²­ ÒÑÌÛæ Í°»½·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ ¼»­·¹² ­«¾¶»½¬ ¬± ½¸¿²¹» ©·¬¸±«¬ ²±¬·½»ò Ù¿­±´·²» Û²¹·²» Ó¿µ»ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Õ¿©¿­¿µ· ̧°» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ì ݧ½´»ô ÊóÌ©·² Ó±¼»´ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ÚÜêîðÜ Ü·­°´¿½»³»²¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êïé ³Ô øíéòé ½« ·²ò÷ ß­°·®¿¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Ò¿¬«®¿´ ݱ±´·²¹ ͧ­¬»³ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Ô·¯«·¼ ½±±´»¼ ݱ±´·²¹ ͧ­¬»³ Ý¿°¿½·¬§ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íòë Ô øíòé ¯¬÷ Ô«¾®·½¿¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Ú«´´ °®»­­«®» Û²¹·²» Ñ·´ Ý¿°¿½·¬§ øÉ·¬¸ Ú·´¬»®÷ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïòç Ô øîò𠯬÷ Ñ·´ Ú·´¬»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò λ°´¿½»¿¾´»ô º«´´ º´±© Ê¿´ª·²¹ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Ѫ»®¸»¿¼ ª¿´ª»­ ß·® Ý´»¿²»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò п°»® »´»³»²¬ ©·¬¸ º±¿³ °®»ó½´»¿²»® Þ±®» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éç ³³ øíòïï ·²ò÷ ͬ®±µ» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êè ³³ øîòêè ·²ò÷ ݱ³°®»­­·±² ο¬·±ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çòðæï Í´±© ×¼´» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïëëð o ïðð ®°³ Ú¿­¬ ×¼´» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íìðð o ëð ®°³ Ú«»´ ͧ­¬»³ ó Ù¿­±´·²» Û²¹·²» Ú«»´ Ì¿²µ Ô±½¿¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Þ»¸·²¼ ±°»®¿¬±® ­»¿¬ Ú«»´ Ì¿²µ Ý¿°¿½·¬§ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íîòî Ô øèòë ¹¿´÷ Ú«»´ øÓ·²·³«³ ѽ¬¿²»÷ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ˲´»¿¼»¼ ¹¿­±´·²»ô èé ±½¬¿²» Ú«»´ Ü»´·ª»®§ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Û´»½¬®·½ º«»´ °«³° Ý¿®¾«®»¬±® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òÚ´±¿¬ó¬§°»ô ¼±©² ¼®¿º¬ Ú«»´ Ú·´¬»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òλ°´¿½»¿¾´» »´»³»²¬ Ù¿­±´·²»ñß´½±¸±´ Þ´»²¼­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òË° ¬± ïðû Û¬¸§´ ß´½±¸±´ñçðû ˲´»¿¼»¼ ø¾§ ª±´«³»÷ Ù¿­±´·²»ñÛ¬¸»® Þ´»²¼­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Ë° ¬± ïëû ÓÌÞÛñèëû ˲´»¿¼»¼ ø¾§ ª±´«³»÷ Ú«»´ ͸«¬±ºº ͱ´»²±·¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Þ»´±© ½¿®¾«®»¬±® º´±¿¬ ¾±©´Í°»½·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ ײº±®³¿¬·±² Í°»½·º·½¿¬·±²­ ó çÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ ßÒÜ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ Ü·»­»´ Û²¹·²» Ó¿µ»ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Ç¿²³¿® ̧°» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òì ݧ½´»ô í ½§´·²¼»®ô ·²ó´·²» Ó±¼»´ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x