History

Hukuk ve Modernlik Üstüne Bazı Notlar

Description
Hukuk ve Modernlik Üstüne Bazı Notlar
Categories
Published
of 224
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  HFSA HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ARKİVİ İSTANBUL BAROSU YAYINLARI İstanbul 2012  Hazırlayanlar  Hayrettin ÖKÇESİZ  ◉ Gülriz UYGUR ◉ Saim ÜYE 25. KİTAP Pro. Dr. Adnan GÜRİZ Anısına "Hukuka Felse ve Sosyoloik Bakışlar - V" Sempozyumİstanbul Barosu - HFSA Bildiriler / 1 (13-17 Eylül 2010, İstanbul)  Genel Yayın Sıra No: 2192012/21ISBN: 978-605-5316-38-9 Yayıncı Sertika No: 12457 HFSA - Hukuk Felseesi ve Sosyolojisi ArkiviHayrettin ÖkçesizAkdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kampus, AntalyaTeleon: (0242) 227 69 75 - 76Faks: (0242) 227 69 77E-posta: hayret@akdeniz.edu.tr İstanbul Barosu Yayınlarıİstiklal Cad. Orhan A. Apaydın Sk. Baro Han Beyoğlu-İSTTel: (0212) 251 63 25 Belgeç (Fax): (0212) 293 89 60www.istanbulbarosu.org.tr  ◉ dergi@istanbulbarosu.org.tr Kapak Karikatürü: Honoré Daumier  Elektronik ortamda iletilen imla ve dizgi hataları yazarın / çevirmenin sorumluluğundadır.*Bu kitap İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Kararı ile bin adet basılmıştır.Kasım 2012 Tasarım / Baskıwww.egebasim.com.tr Tel: 0216 470 44 70  SUNUŞ HFSA’nın bu üç kitabı 13-17 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’daİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde yapılan veHFSA ve İstanbul Barosu işbirliğinde düzenlenen “Hukuka Felse veSosyolojik Bakışlar - V” sempozyumunun yüzün üzerinde bildirisindenoluşmaktadır.  Bu sempozyum bildirilerinin yayımını (23. - 25. kitapları), bizim vebirçok HFSA yazarının öğrencisi olduğu ve 6 Haziran 2011 tarihindekaybettiğimiz Hocamız Proesör Doktor Adnan Güriz’in anısınasunuyoruz. Hocamız, HFSA çevresine her zaman destek vermiş, sağlığıimkan verdiği sürece HFSA’nın toplantılarına katılma nezaketinigöstermiş, engin bilgisi ve bilge tavrıyla her zaman önümüze ışık tutmuştur. Hocamızı bize tuttuğu bu ışık içerisinde sevgiyle anıyor vehatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. HFSA’nın 25. sayısı Eskişehir Toplantısı yazılarını da içermektedir.Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde“Yargı: Kurallar, Kurumlar, Kararlar Kolokyumu, Hukuk Felseesi veSosyolojisi Arkivi” başlığı altında 30 Nisan - 2 Mayıs 2009 tarihlerindeyapılan bu toplantıya katılanların sunmuş olduğu birçok bildiriyi de buşekilde yayınlama ırsatını bulduk.HFSA’nın gerek sempozyumunun düzenlenmesinde gerekse kitaplarınınbasılmasında her zaman desteğini gördüğümüz İstanbul Barosu’na, üçkitabın bildirilerinin toplanmasında yardım eden Ankara ÜniversitesiHukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Nadire Özdemir’e, sondüzeltmelerin yapılmasında yardımcı olan, Akdeniz ÜniversitesiHukuk Fakültesi Araştırma görevlileri Kübra Yılmaz'a, Murat Elbay'ave Hasan Suntur'a ve Ege Basım Matbaası’nda yayıma hazırlama vebasım sırasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.  İÇİNDEKİLER 1. Hukuk ve Modernlik Üstüne Bazı Notlar -  Engin Topuzkanamış ....................................... 7  2. Hukukun Gerçekleşmesinde Yargıcın Rolü -  Mehmet Aki Tutumlu ................................ 13 3. Anayasa Hukukunda “Yalancı”: Al Ross Paradoksu -  Mehmet Turhan .......................... 29 4. İslam Aklının Eleştirisi -  Mevlüt Uyanık .......................................................................... 55 5. Yorum Yöntemlerini Bilmek Yorum Yapabilmek İçin Yeterli midir? Hukuk Doktrini,Klasik Yorum Yöntemleri ve Hukuki Argümantasyon Teorisi -  Ertuğrul Uzun .............. 72 6. Hukuk ve İnsanın Etik Olma Hakkı - Ogün Ürek ............................................................. 97  7. Felse Bağlamda “İyi Biri Olma”nın Bazı Yolları -  Nusrettin Yılmaz ........................... 102 8. Modern Kültürde Hukuk ve Ahlak -  Mehmet Yüksel ...................................................... 113 ***ESKİŞEHİR TOPLANTISI1. Açış Konuşması -  Nüvit Gerek ......................................................................................... 131 2. Açış Konuşması -  Hayrettin Ökçesiz .............................................................................. 132 3. İnsan Haklarının Liberal Yorumu -  F. Ceren Akçabay .................................................... 134 4. Adalet Tanrı(ça)ları-Themis ve Diğerleri -  Harun Bodur ............................................... 143 5. Luhman’ın Sisteminde Mahkemelerin Rolü - Gökçe Çataloluk ..................................... 168 6. Karar Verme Süreci İçinde Hükmün Oluşması ve Hakimin Fonksiyonu -  Abdullah Dinçkol ............................................................................................................ 172 7. Uyuşmazlık Çözümünde Yargı Alternatiferi - Şule Şahin Ceylan ................................. 188 8. Kurumsallaşmış Bir Normati Sistem Olarak Hukuk ve İkincil Eylem Sebepleri -  Halit Uyanık .................................................................................................................... 197  9. Türk Yargı Sistemi “Yapısal Analiz ve Sorunlar" -  Mustaa T. Yücel ............................. 211
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x