Magazine

Gossari Geografia(1ºtrimestre)

Description
GLOSSARI GEOGRAFIA (1º TRIMESTRE) ÍNDICE Tema 1 (la terra i la seua representació) -Mapes topogràfiques 3 -Equinoccis 4 -Coordenades Geografiques 5 Tema 8 (la…
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
GLOSSARI GEOGRAFIA (1º TRIMESTRE) ÍNDICE Tema 1 (la terra i la seua representació) -Mapes topogràfiques 3 -Equinoccis 4 -Coordenades Geografiques 5 Tema 8 (la prehistòria) -Jaciments 6 -Dòlments 7 -Art Rupestre 8 Tema 2(el relleu terrestre) -Istme 9 -Falles 11 -Volcans 12 TEMA 1 LA TERRA I LA SEUA  REPRESENTACIÓ  MAPES TOPOGRÀFICS​(pàg.19) Un mapa topogràfic és un tipus de mapa que es caracteritza per representar el relleu amb un nivell de detall a gran escala, emprant per a això les crides corbes de nivell. Són d'especial utilitat per als excursionistes i muntanyencs en les seues eixides a la muntanya, ja que els permeten conéixer l'orografia de la zona per la qual realitzar la seua activitat, i així poder planificar-la. També sol vindre acompanyat d'un sistema de coordenades per a saber ubicar de manera precisa qualsevol punt en el mateix Valencià:mapes topofràficos. Castella:mapas topográficos. Inglés:​topographic maps. EQUINOCCIS​(pàg.17) Els equinoccis són els moments de l'any en què el Sol està situat en el pla de l'equador celeste. Eixe dia i per a un observador en l'equador terrestre, el Sol aconseguix el zenit . El paral·lel de declinació del Sol i l'equador celeste llavors coincidixen. Ocorre dos vegades per any: entre el 19 i el 21 de març i entre el 21 i el 24 de setembre de cada any. Com el seu nom indica, en les dates en què es produïxen els equinoccis, el dia té una duració aproximadament igual a la de la nit a tot arreu de la Terra. La duració no és exactament igual a causa de la grandària del sol, i a la refracció atmosfèrica, que provoquen que hi haja diferències en la duració del dia en diferents latituds, però són mínimes. Els equinoccis s'usen per a fixar l'inici de la primavera i de la tardor en cada hemisferi terrestre. Valencià:equinocci. Castella:equinoccios. Inglés:equinoxes. COORDENADES GEOGRÀFIQUES​(pàg.22) Les coordenades geogràfiques són un sistema de referència que permet que cada ubicació en la Terra siga especificada per un conjunt de números, lletres o símbols. Les coordenades es trien, en general, de manera que dos de les referències representen una posició horitzontal i una tercera que represente l'altitud. Les coordenades de posició horitzontal utilitzades són la latitud i longitud, un sistema de coordenades angulars esfèriques o esferoides el centre del qual és el centre de la Terra i solen expressar-se en graus sexagesimals. La latitud d'un punt en la superfície de la Terra és l'angle entre el pla equatorial i la línia que passa per este punt i el centre de la Terra. Les coordenades es trien, en general, de manera que dos de les referències representen una posició horitzontal i una tercera que represente l'altitud La longitud d'un punt en la superfície de la Terra és l'angle entre el meridià de referència i el meridià que passa per este punt. El meridià de referència majorment acceptat és el meridià que passa pel Real Observatori de Greenwich, situat al sud-est de Londres, Anglaterra. Este primer meridià determina els hemisferis este i oest. Valencià:coordenades geogràfiques. Castella:coordenadas geográficas. Inglés:geographical coordinates. TEMA 8 ​LA PREHISTORIA  JACIMENTS​(pàg.180)  A l'hora de determinar l'origen etimològic del terme jaciment hem de deixar patent que aquell es troba en el llatí. Concretament emana del verb iacere, que pot traduir-se com ;estar tendido. Jaciment és el lloc on es troben naturalment les roques, minerals, gasos o fòssils (jaciment geològic) , o el lloc on es troben restes arqueològiques (jaciment arqueològic) . Els jaciments geològics són formacions que presenten una concentració de materials geològics inusualment elevada en comparació a la resta de l'escorça terrestre. Donada la quantitat i qualitat dels materials, un jaciment pot justificar la seua anàlisi per a determinar la possibilitat de la seua explotació comercial." Els jaciments arqueològics, per la seua banda, són llocs amb una àmplia concentració de restes (materials, estructures, utensilis, etc.) susceptibles d'estudi per a l'arqueologia. Les restes poden trobar-se sobre la superfície o soterrats. Valencià:jaciments. Castella:yacimientos. Inglés:deposit. DÒLMENTS​(pàg.193) Un dolmen, que en bretó vol dir mesa gran de piedra, és una construcció megalítica consistent, generalment, en unes quantes lloses (ortostatos) acanades en la terra en posició vertical i una o més lloses, a manera de coberta, recolzades sobre elles en posició horitzontal. El conjunt conforma una cambra i està rodejat en molts casos per un muntó de terra de subjecció o pedres que cobrixen en part les lloses verticals, formant un tossal artificial o túmul, distingible com a marca funerària. Estes estructures van ser construïdes durant el neolític i el Calcolítico i es donen a Europa Occidental, sobretot en la franja atlàntica, on es compten per mils. La seua funció atribuïda sol ser la de sepulcre col·lectiu, però també es creu que pot ser una forma de reclamar un territori i reforçar la identitat grupal, donada la poca identitat dels poblats neolítics en trànsit als calcolíticos i que prepara les ciutats de l'època del bronze. Els models senzills de dòlmens consistixen en dos o més pedres verticals i damunt una horitzontal, exercici de destresa constructiva monumental sense igual. Generalment s'acompanya d'altres pedres en la contornada de grans dimensions. Valencià:dòlmens. Castella:dólmenes. Inglés:dolmens. ​ UPESTRE​(pàg.186) ART​ R L'art és una expressió de la capacitat creativa del ser humano.Es una capacitat única i exclusiva del ser humà, que ens fa diferent en la resta de les espècies. Per ser quelcom exclusiu del ser humà es tenen en compte les expressions artístiques en el passat com a reflex de la realitat o de la capacitat cognitiva de l'espècie humana. Una de les primeres manifestacions artístiques en la Història de la humanitat es va produir en la Prehistòria, concretament durant el Paleolític (abans del Neolític) . I si hi ha algun santuari que reflectisca este tipus d'art amb major impacte no és un altre que Altamira. TEMA 2 ​EL RELLEU  TERRESTRE  ISTME​(pàg.35) Un istme és una franja estreta de terra que unix, a través del mar, dos àrees majors de terra, en general amb vores a ambdós lados. Al ser l'única ruta terrestre que els unix, el seu control es considera de gran valor estratègic militar i comercial. Han sigut cèlebres, sobretot, els istmes de Suez i de Panamà, creuats actualment per canals de navegació: el primer unix África amb Àsia; el segon, l'oceà Atlàntic amb l'oceà Pacífic. Igualment la va tindre molta importància, des de l'època primitiva de la història de Grècia, l'istme de Corint, que connecta la part nord de la península grega amb la part sud o península del Peloponés, i té, d'una banda, al golf de Corint, i d'un altre, a la part meridional del mar Egeu anomenada mar de Creta. Per la seua posició central entre les dos grans regions de Grècia, va ser un centre de reunió comercial i política; més tard va ser també travessat per un canal. La majoria dels istmes estan solcats per canals, construïts amb la finalitat d'acurtar grans recorreguts en les rutes marítimes, obrint pas directe entre els mars que l'istme separa: el canal de Panamà dividix l'istme de Panamà, connectant els oceans Atlàntic Nord i Pacífic; el canal de Suez unix el mar Mediterrani i l'oceà Índic Per similitud, el terme també és utilitzat per a referir-se a la unió o estretiment que separa dos elements de qualsevol tipus. Per exemple: en anatomia, l'istme de les gola. Valencià:istme Castella:istmo Inglés:​isthme FALLES​(pàg.39) Una falla és una fractura de l'escorça terrestre al llarg de la qual s'ha produït un desplaçament relatiu dels dos blocs o compartiments en què queda dividida la roca afectada. Particularitats Es tracta d'un accident ​geològic​ en forma de discontinuïtat que es forma per fracturació de les ​roques​ superficials de la ​Terra​, d'un planeta o d'un satèl·lit al llarg de la qual pot produir-se un desplaçament dels blocs que en resulten. Normalment una falla es produeix quan concentracions de forces tectòniques excedeixen la resistència de les roques. La zona de ruptura té una superfície més o menys ben definida anomenada pla de la falla i la seva formació s'acompanya d'un relliscament tangencial o paral·lel de les roques a aquest pla. Valencià:falles Castella:falla Inglés:échouer VOLCÁ​(pàg.41) Un volcà és una estructura ​geològica​ per la qual emergeix magma de l'interior del nucli d'un ​planeta​ que en sortir a l'exterior es converteix en ​lava​, ​roca​ fosa, a causa de la pèrdua de ​gasos​. L'ascens del magma succeeix generalment en episodis violents anomenats ​erupcions volcàniques​ a causa dels gassos interiors que l'empenten.En acumular-se el material que sorgeix de l'interior, es forma una estructura ​cònica​ a la superfície que pot arribar a centenars de metres o quilòmetres d'alçària. El conducte que comunica el reservori de magma amb la superfície s'anomena ​xemeneia​. La xemeneia culmina al cim de l'estructura volcànica, on es forma una depressió o ​cràter​. Segons la naturalesa dels materials, el tipus d'erupció, la seva freqüència i l'orogènesi, els volcans adopten diverses formes però, en general, formen una muntanya cònica rematada per un cràter o caldera.Els volcans no són exclusius del planeta ​Terra​, ja que se n'han trobat restes a altres planetes com, per exemple, a ​Mart​.Hi ha uns 55.000 volcans al fons submarí terrestre. La paraula volcà prové de l'illa ​Vulcano​, al sud-est de la costa d'​Itàlia​. A causa de la freqüència de les activitats eruptives en aquesta illa, els ​romans​ la consideraven la forja de ​Vulcà​, el déu del ​foc​ i el creador d'​armes Segons el significat donat a la paraula actiu, el nombre de volcans considerats actius pot variar. Hi ha prop de 1.500 volcans terrestres que han entrat en erupció en els darrers 10.000 anys. Cada any, en uns seixanta es produeixen erupcions. A més hi ha els volcans submarins, que són molt més nombrosos. El vulcanisme és el conjunt de fenòmens relacionats amb els volcans i la presència de ​magma​. La ​vulcanologia​ és la ciència que estudia aquest tipus de fenomen i treballa en la prevenció dels riscos associats a l'activitat volcànica. Valencià:volcà Castella:volcán Inglés:​volcano
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x