Paintings & Photography

2010: T. Kramberger & D. Rotar: Taja Kramberger in Drago Rotar: Merilska blaznost ali o sprevrzeni rabi znanstvenega orodja [Insanity of Measurement. On Deteriorated Use of Scientific Tools], Šolsko polje / School Field, XXI/3-4, 2010, 181-

Description
2010: T. Kramberger & D. Rotar: Taja Kramberger in Drago Rotar: Merilska blaznost ali o sprevrzeni rabi znanstvenega orodja [Insanity of Measurement. On Deteriorated Use of Scientific Tools], Šolsko polje / School Field, XXI/3-4, 2010, 181-208.
Published
of 248
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Šolsko polje Revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanjaLetnik XXI, številka 3 – 4, 2010 Od otroštva do novejšihstrategij šole in znanostiUr. Eva Klemenčič  Šolsko polje Revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanjaLetnik XXI, številka 3 – 4, 2010  Šolsko polje  je mednarodna revija za teorijo ter raziskave vzgoje in izobraževanja z mednarodnim uredniškim odbor-om. Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav (flozofja vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, pedagogika, andrago-gika, pedagoška metodologija itd.), pregledne članke z omenjenih področij ter recenzije tako domačih kot tujihmonografj s področja vzgoje in izobraževanja. Revija izhaja trikrat letno. Izdaja jo  Slovensko društo raziskovalce šol- skega polja . Poglavitni namen revije je prispevati k razvoju edukacijskih ved in interdisciplinarnemu pristopu k teo-retičnim in praktičnim vprašanjem vzgoje in izobraževanja. V tem okviru revija posebno pozornost namenja raz- vijanju slovenske znanstvene in strokovne terminologije ter konceptov na področju vzgoje in izobraževanja terraziskovalnim paradigmam s področja edukacijskih raziskav v okviru družboslovno-humanističnih ved. Uredništo : Janez Justin, Valerija Vendramin, Zdenko Kodelja, Marjan Šimenc, Alenka Gril inIgor Ž. Žagar (vsi: Pedagoški inštitut, Ljubljana) Glani urednik : Darko Štrajn (Pedagoški inštitut, Ljubljana) Odgovorna urednica : Eva Klemenčič (Pedagoški inštitut, Ljubljana) Uredniški odbor  : Michael W. Apple (University o Wisconsin, Madison, USA), Eva D. Bahovec (Filozoska akulteta, Univerza v Ljubljani), Andreja Barle-Lakota (Urad za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo in športRS), Valentin Bucik (Filozoska akulteta, Univerza v Ljubljani), Harry Brighouse (University o Wis-consin, Madison, USA), Randall Curren (University o Rochester, USA), Slavko Gaber (Pedagoška a-kulteta, Univerza v Ljubljani), Milena Ivanuš-Grmek (Pedagoška akulteta, Univerza v Mariboru), StaneKošir (Pedagoška akulteta, Univerza v Ljubljani), Janez Kolenc (Pedagoški inštitut, Ljubljana), Ljubi-ca Marjanovič-Umek (Filozoska akulteta, Univerza v Ljubljani), Rastko Močnik (Filozoska akulte-ta, Univerza v Ljubljani), Zoran Pavlovič (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana),Drago B. Rotar (Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem), Harvey Siegel (Univer-sity o Miami, USA), Marjan Šetinc (Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Ljubljana), PavelZgaga (Pedagoška akulteta, Univerza v Ljubljani), Maja Zupančič (Filozoska akulteta, Univerza v Lju-bljani), Robi Kroič (Filozoska akulteta, Univerza v Ljubljani), Marie-Hélene Estéoule Exel (Universi-te Stendhal Grenoble III)  Lektor, tehnični urednik, oblikovanje in prelom : Jonatan Vinkler  Izdajatelja : Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja in Pedagoški inštitut© Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja in Pedagoški inštitut Tisk : Grafka 3000 d.o.o., Dob  Naklada : 400 izvodov Revija   Šolsko polje  je vključena v naslednje indekse in baze podatkov: Contents Pages in Education; Education Research Abstracts; International Bibliography of the Social Sciences (IBSS); Linguistics and Language Behaior  Abstracts (LLBA); Multicultural Education Abstracts; Pais International; Research into Higher Education Ab- stracts; Social Serices Abstracts; Sociological Abstracts; Worldwide Political Science Abstracts  Šolsko polje  izhaja s fnančno pomočjo naslednjih ustanov:  Ministrsto za šolsto in šport RS, Jana agencija zaknjigo Republike Slovenije in Pedagoški inštitut, LjubljanaTiskana izdaja: ISSN 1581–6036   Izdaja na zgoščenki: ISSN 1581–6052  Spletna izdaja: ISSN 1581–6044  Šolsko polje Revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanjaLetnik XXI, številka 3 – 4, 2010 Od otroštva do novejših stategijšole in znanostiUr. Eva Klemenčič  3 I UVODNIK   Ea Klemenčič  , O       z  II OTROCI IN OSNOVNOŠOLCI   M ojca Rožman , Kč          Maja Zupančič, Maša Vidmar  , Ob z  : z č  z zč     Zlatka Cugmas, Branka Čagran, Antonija Leart  , V         III OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA   Mihaela Zaašnik Arčnik, Andrej Koren , Vč č  -  č    Milena Ianuš Grmek ,  Branka Čagran , Pb   č č  z   Darko Zupanc, Matež Bren , Izb      –    zb   b?  IV  NOVEJŠE STRATEGIJE ŠOLE IN ZNANOSTI   Klaudija Šterman Iančič, Melita Puklek Lepušček, Nies Ličen , Oz-   z      –  č z z?   Andreja Barle Lakota , V     – , -  z b    Vsebina
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x